Kosto: hoofdstad moet illegalen aanpakken

AMSTERDAM/ DEN HAAG, 3 NOV. De opsporing van illegaal in Nederland verblijvende buitenlanders moet in Amsterdam krachtiger worden aangepakt. Dat schrijft staatssecretaris Kosto (justitie) in een brief aan het gemeentebestuur van de hoofdstad.

In de brief uit de staatssecretaris felle kritiek op de aanpak van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt. Burgemeester Van Thijn noemt vanmiddag in een reactie in het Parool de toegenomen druk van de Haagse politiek om een harder illegalen-beleid te voeren "paniekvoetbal'. Dat iedereen zich na de Bijlmerramp met illegalen bezighoudt vindt hij “tamelijk onsmakelijk”.

Nordholt herhaalde enkele weken geleden nog eens dat de Amsterdamse politie geen actief vervolgingsbeleid ten aanzien van illegalen voert. Hij wees dit beleid als “volstrekt buiten de realiteit” van de hand. Uitsluitend illegalen die door criminele activiteiten met de politie in aanraking komen worden de grens overgezet, aldus de hoofdcommissaris.

Tot nu toe stelde het kabinet zich achter het standpunt van de commissie over het binnenlands vreemdelingentoezicht onder leiding van oud-staatssecretaris Zeevalking. Deze commissie adviseerde vorig jaar bij het toezicht prioriteit te geven aan de opsporing van illegalen die de samenleving daadwerkelijk overlast bezorgen.

In zijn brief aan het Amsterdamse gemeentebestuur stelt Kosto nu dat Nordholt niet de indruk mag wekken dat illegalen worden getolereerd zolang ze zich niet schuldig maken aan strafbare feiten. “Zelfs mag niet worden uitgesloten dat er van zodanige uitlatingen door een zo hoge autoriteit een aanzuigend effect zou kunnen uitgaan”, aldus de staatssecretaris. Hoofdcommissaris Nordholt was vanochtend in verband met verblijf in het buitenland niet bereikbaar voor commentaar.

Pag 3: Invoering basisregister Amsterdam

In zijn brief wijst de staatssecretaris de gemeente eveneens op zijn plichten bij het voeren van een “consistent vreemdelingenbeleid”. Het gaat er daarbij vooral om te voorkomen dat illegalen kunnen profiteren van collectieve voorzieningen, zoals sociale huisvesting en uitkeringen.

Kosto wijst er in zijn brief tevens op dat illegalen arbeidsplaatsen bezetten die voor “werkzoekenden in de Nederlandse samenleving” dringend nodig zijn. Het Amsterdamse gemeentebestuur verwijst in een reactie naar een rapport dat in september werd opgesteld in overleg met de overige drie grote steden en dat burgemeester Van Thijn gisteren aan het college van B&W heeft is voorgelegd. Hierin wordt op grond van het rapport-Zeevalking van vorig jaar, een aantal maatregelen voorgesteld om de toegang tot de collectieve voorzieningen voor illegalen af te sluiten.

Illegaal verblijf in Amsterdam moet "onaantrekkelijk' worden, aldus Van Thijn. Een uitzondering wil Van Thijn maken voor medische noodvoorzieningen. Een belangrijk instrument bij de afsluiting de vorming van een "basisregister' waarin de feitelijke verblijfplaats van personen waarmee de stad mee te maken heeft, wordt opgeslagen. Dat register moet toegankelijk worden voor relevante gemeentelijke diensten als de dienst huisvesting en de sociale dienst. In het het basisregister kan worden nazien of een vreemdeling een beroep mag doen op gemeentelijke dienstverlening. Ook zou er bij wijze van "wachtkamer' van het bevolkingsregister een "verblijfregister' moeten worden gevormd, waarin vreemdelingen tijdelijk worden ingeschreven. Pas als hun verblijfsrechten legaal zijn bevonden worden ze ingeschreven in het echte bevolkingsregister. Verder zal in de nieuwe prostitutieverordening een bepaling worden opgenomen die moet verhinderen dat illegalen in de prostitutie werkzaam zijn.