EG-jargon

NRC Handelsblad van 26 oktober bevat een brief van mr. D. van Vliet, onder de kop "Democratisch deficit', over de machtsusurpatie van Brussel.

De term "democratisch deficit' behoort tot het verfoeilijke EG-jargon. Doorgaans verstaat men hieronder dat er op de ingewikkelde besluitvorming van de Europese Gemeenschap onvoldoende democratische controle bestaat.

In werkelijkheid maskeert deze misleidende term de dictatuur van Brussel. De Raad van Ministers, bestaande uit de 12 ministers van de lidstaten, is het enige wetgevende orgaan van de Europese Gemeenschap. De samenstelling van deze Ministerraad, die aan geen enkele politieke controle onderworpen is, hangt af van het onderwerp dat aan de orde is.

De Europese Commissie is een supranationaal orgaan van de EG, belast met het dagelijks bestuur. Zij heeft het recht van initiatief en bereidt de besluiten van de Ministerraad voor. De leden worden telkenmale door de regeringen der lidstaten voor vier jaren benoemd.

De Commissie is onafhankelijk. Voorzitter is thans de Fransman Jacques Delors. Ministerraad en Europese Commissie vormen samen een koppel van wetgevende/uitvoerende macht, dat een onverholen dictatuur uitoefent, omdat elke democratische controle ontbreekt. Het Europese Parlement heeft totdusverre geen enkele wetgevende macht en heeft slechts "nuisance value'.

Jacob Burckhardt wist het al: "Die Macht an sich ist böse'. Dit blijkt ook hier weer.

De Europese Commissie is allengs befaamd geworden door haar integratiedrift, haar machtshonger en haar pathologische bemoeizucht met het bedrijfsleven, met een nieuw ziekteverschijnsel als gevolg: de "angst voor Brussel'.

Het ligt voor de hand, dat geen enkele minister van de lidstaten in dit verband het woord "dictatuur' over de lippen zal krijgen. Het moet voor deze functionarissen, en zeker voor de politieke brekebenen onder hen, een aangename belevenis zijn, geregeld als lid van de (Europese) Raad van Ministers dictatoriale macht te kunnen uitoefenen.

De zwijgende massa in de lidstaten moet nu maar afwachten, hoe en op welke wijze het zogenaamd Verenigd Europa onder bovenbedoelde dictatuur uiteindelijk geconstitueerd zal worden: als federatie, conferatie, gemenebest, condominium, of misschien, als een Wild-West Europa, aantrekkelijk speelveld, voor ETA, IRA, RAF, Mafia, Camorra, enzovoorts.

    • Mr. H. van Aerle