Rivieren anders

Guus J. Borger stelt in zijn artikel "Rivieren gedragen zich nu heel anders dan in het verleden' (NRC Handelsblad, 26 oktober), dat bij de berekeningen van de hoge waterstanden op de grote rivieren onvoldoende rekening is gehouden met door de mens veroorzaakte veranderingen. Hij voert daarvoor geen bewijzen aan. Bij de berekening van de waterstanden behorend bij de maatgevende afvoer per seconde is wel degelijk uitgegaan van de huidige rivieren.

Er is inderdaad in het stroomgebied van de Rijn de laatste decennia veel veranderd. Borger noemt kanalisatie, drooglegging van moerassen en verstedelijking. Deze factoren werken versnellend op de afvoer. Hij noemt geen factoren die vertragend werken op de afvoer zoals stuwdammen en verlaging grondwaterstanden.

Als auto's opeens sneller naar de autosnelweg mogen rijden hoeft die weg daardoor niet drukker te worden. Zo hebben veel veranderingen in het stroomgebied van de Rijn nagenoeg geen invloed op de frequentie van voorkomen van grote afvoertoppen bij Lobith. De betrouwbare reeks van de afvoeren te Lobith is te kort om statistisch te kunnen aantonen dat de grote afvoeren tegenwoordig vaker of minder vaak voorkomen dan enige decennia terug. Als er werkelijk sprake is van een relevante verandering zal het, denk ik, een verandering in ongunstige zin zijn. Ik pleit niet voor grotere dijkverhogingen. Wel vrees ik een tijdperk van veel woorden en weinig daden. Als het water het nu maar niet wint van de woorden.

    • Ir. D.M. van der Schrier