CAO beperkt kans op ontslag bij hogescholen

ROTTERDAM, 30 OKT. Eigen beleid van hogescholen mag niet leiden tot ontslagen. Gedwongen ontslagen kunnen alleen plaatshebben als een hogeschool getroffen wordt door externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld een daling van het aantal studenten van een studierichting met meer dan 7 procent.

Deze bepalingen zijn opgenomen in het akkoord over een CAO voor het hoger beroepsonderwijs, dat onderwijsvakbonden en de HBO-raad gisteren hebben gesloten. Als de leden van de vakorganisaties met het akkoord instemmen, is het hoger beroepsonderwijs de eerste sector in het onderwijs waarvoor een CAO wordt afgesloten. Deze komt in de plaats van de centrale regelgeving door de overheid.

In juni van dit jaar bereikten de onderhandelaars al overeenstemming, maar de achterban keurde toen het voorstel af omdat de vakantieregeling werd aangetast. Voorgesteld werd voor al het personeel een vakantieregeling in te voeren met dertig dagen per jaar plus twaalf atv-dagen. In de huidige regeling verschilt het aantal vakantiedagen tussen scholen onderling en tussen docenten en ondersteunend personeel. De vakantieperiode van een docent kan nu oplopen tot vijftig dagen per jaar.

In het nieuwe CAO-akkoord is afgesproken dat de huidige vakantieregelingen doorlopen tot 1 januari 1996. Vóór die datum maken de HBO-raad en de onderwijsbonden afspraken over een nieuwe, landelijke vakantieregeling die moet gelden voor al het personeel.

De CAO bevat verder afspraken over een personeelsbeleid waarin meer aandacht gegeven wordt aan de positie van vrouwen, gehandicapten en allochtonen. Ook komen er maatregelen voor ouderen. De CAO geldt voor ruim 28.000 werknemers. Als de achterban instemt met het akkoord, gaat de CAO in op 1 januari 1993.