PvdA wil voorlopig alle bejaarden in het ziekenfonds

DEN HAAG, 29 OKT. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat bejaarden die door middel van een standaard- of standaardpakketpolis particulier zijn verzekerd tegen ziektekosten weer worden toegelaten tot het ziekenfonds. Zij worden volgens de fractie onevenredig hard getroffen door de premie die moet worden betaald voor de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen, de zogeheten WTZ-omslag. Alle particulier verzekerden moeten deze premie betalen.

Het CDA staat volgens het Tweede-Kamerlid Lansink sympathiek tegenover het voorstel. Hij vraagt zich echter af of de overgang van deze particulier verzekerden naar het ziekenfonds mogelijk is zonder dat de collectieve lasten stijgen.

Alle particulier verzekerden betalen de WTZ-omslagbijdrage om de tekorten te dekken die de particuliere verzekeraars lijden op standaard- en standaardpakketpolissen. De door de overheid vastgestelde premies van deze polissen, bestemd voor alle particulier verzekerden vanaf 65 jaar die voor die tijd ook al particulier waren verzekerd, en een aantal groepen onder de 65, zoals studenten, zijn niet kostendekkend. De soms forse tekorten worden omgeslagen over alle verzekerden, inclusief de bejaarden met een standaardpakketpolis.

De WTZ-omslag is in vijf jaar gestegen van enkele tientjes tot 414 gulden per volwassen verzekerde per jaar (op 1 januari 1992 met 144 gulden); 65-plussers betalen 80 procent daarvan. Gisteren maakten de particuliere ziektekostenverzekeraars bekend dat de WTZ-omslag in 1993 gelijkblijft. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) had sterk aangedrongen op verlaging of op zijn minst gelijkblijven van de WTZ-omslag.

De WTZ-omslagregeling kan beëindigd worden als bij de invoering van een voor iedereen verplichte basisverzekering het verschil tussen de particuliere verzekering en de ziekenfondsverzekering verdwijnt. “Alle pogingen ten spijt om door de standaardpakketpolis en door de hoogte van de premie de bejaarden te ontzien, zal alleen met de brede basisverzekering hun probleem worden opgelost”, aldus PvdA-Kamerlid Van Otterloo. Nu blijkt dat de basisverzekering er niet op 1 januari 1994 komt, vindt de fractie dat bejaarde particulier verzekerden maar naar het ziekenfonds moeten. De premie voor het ziekenhuis wordt grotendeels door het inkomen bepaald.

De door de overheid aangewezen stichting die de WTZ-omslagregeling uitvoert, wilde eerder dit najaar de WTZ-bijdrage op 1 januri 1993 met een paar tientjes verhogen. Die premieverhoging zou nodig zijn voor de opbouw van reserves. De stichting heeft de afgelopen jaren reserves (nu 400 miljoen gulden) opgebouwd om de kosten van de niet-kostendekkende polissen te betalen als de omslagregeling ophoudt te bestaan. Met de WTZ-premies worden immers de tekorten van het voorgaande jaar gedekt. Als de basisverzekering wordt ingevoerd zijn er geen particuliere verzekerden meer om het tekort uit het voorgaande jaar op te verhalen. Om in dat probleem te voorzien is volgens de stichting een reserve van twee miljard gulden nodig. Over de opbouw van de reserve zullen verzekeraars en Simons nader overleg voeren. De verzekeraars gaan er daarbij van uit dat Simons zodanige maatregelen zal nemen dat de tekorten op de standaardpakketpolissen zullen worden beperkt. Dat geeft de verzekeraars dan ruimte om de reserve verder te vergroten.