Lubbers: bestaande normen handhaven

DEN HAAG, 27 OKT. Premier Lubbers wil geen "ethisch reveil' zoals zijn voorganger Van Agt. Lubbers gaf met de uitspraak aan dat de staat zich niet met de formulering van ethische waarden moet bemoeien. Maar de normen die er zijn moeten volgens Lubbers wel steviger, duidelijker en harder gehandhaafd worden.

De minister-president zei dit gisteren bij de presentatie door de Thomas More Academie in Nijmegen van het boek "De Stenen Tafelen'. Het boek is de bundeling van een serie lezingen in 1991 en 1992 over een nieuwe moraal voor burgers en overheid. Volgens prof. A.G.Weiler van de More Academie waren de lezingen gericht op leidinggevende katholieke intellectuelen en vormden zij een levensbeschouwelijke reflectie op morele vragen, omdat de maatschappij in een tijd van "neo-heidendom' verkeert en omdat Lubbers Nederland voor ziek heeft verklaard.

Op de vraag of een beroep op "burgerzin" en op een "publieke moraal' antwoord kan geven op de verminderde betrokkenheid van burgers bij het behoud van normen en waarden, zei de minister-president dat daarover eindelijk weer gewoon gepraat kan worden en dat niet alles wat op normhandhaving lijkt, meteen als bedreigend wordt ervaren. Volgens hem sluit zijn pleidooi voor een hardere verzorgingsstaat en nieuwe handhavingssystemen aan bij de trend onder jongeren, die blijkens opiniepeilingen een afkeer hebben van de overheid als "slap washandje'. Als voorbeeld van de wens naar een harder optreden van de overheid, ziet Lubbers de recente discussie over gezinshereniging. Het is de wil van de samenleving, meent hij, dat een buitenlander alleen zijn gezin naar Nederland kan laten komen, als hij voldoende geld heeft en in zijn onderhoud kan voorzien.

Lubbers reageerde op de inleiding die de socioloog drs. H. Vuijsje bij de overhandiging van De Stenen Tafelen hield. Vuijsje, oud-redacteur van het opinieweekblad de Haagse Post, is tegenstander van een overheid die zelf normen stelt, want zou zij optreden als "moraal prediker', dan doet dat hem denken “aan een kettingrokende ouder die zijn kind het roken tracht te verbieden”. Maar de overheid moet wel veel strenger optreden en vooral veel minder gedogen. Zulks vooral terwille van die burgers die bereid zijn gewetensvol te handelen maar daarbij niet voor gek of voor "dief van hun eigen portemonnee' versleten willen worden. Iedere samenleving heeft haar regels voor normhandhaving nodig. De overheid moet ervoor zorgen dat de burgers het niet als uitsloverij beschouwen, als zij zich aan de wetten houden. Toezichthoudende overheidsambtenaren hoeven niet tot de tanden gewapend te zijn, maar moeten overal waar het openbare domein kwetsbaar is, vaak en veel te vinden zijn, aldus Vuijsje.