Vakcentrales MHP en AVC bereid tot fusie

ROTTERDAM, 26 OKT. De vakcentrales MHP en AVC onderzoeken de mogelijkheid op korte termijn te fuseren. De besturen van beide organisaties hebben daarover in beginsel overeenstemming bereikt.

De komende maanden buigen de aangesloten vakbonden zich over het fusieplan. Als zij er mee instemmen, dan zou de fusie in de loop van volgend jaar haar beslag moeten krijgen.

De vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) telt momenteel ruim 140.000 leden, de Algemene Vakcentrale (AVC) heeft bijna 120.000 leden. Tezamen zouden ze qua ledental in de buurt komen van de vakcentrale CNV, die 325.000 leden heeft. De FNV is onbetwist de grootste vakcentrale met 1,1 miljoen leden.

De AVC is twee jaar geleden opgericht. Veruit de gootste AVC-bond is het Ambtenarencentrum, dat circa 100.000 leden telt. In 1986 ketste aansluiting van het Ambtenarencentrum bij de MHP af op onoverkomelijke bezwaren van de CMHF, de vakbond voor middelbare en hogere ambtenaren die is aangesloten bij de MHP. De CMHF vreesde dat de komst van het Ambtenarencentrum, dat dan de belangen van alle categorieën ambtenaren behartigt, ten koste zou gaan van de specifieke belangenbehartiging voor middelbare en hogere functionarissen. Bovendien voorzag de CMHF dan overstemd te worden door het Ambtenarencentrum, dat twee keer zoveel leden telt.

Begin dit jaar zwakte de CMHF zijn bezwaren af en bood zij het MHP-bestuur ruimte om samenwerking met de inmiddels opgerichte AVC te onderzoeken. De oriënterende besprekingen die daarop volgden hebben nu geleid tot een "beginselverklaring' waarin de besturen van beide centrales de bereidheid tot fusie uitspreken.

Achtergrond van de toenadering vormt de afgelopen jaren binnen beide organisaties gegroeide overtuiging dat schaalvergroting noodzakelijk is om aan maatschappelijke invloed te winnen en de belangenbehartiging te verbeteren. De MHP richt zich nu exclusief op het middelbaar en hoger personeel en de AVC is sterk georiënteerd op de collectieve sector. Bij een fusie zou de basis worden verbreed en het categorale karakter van beide organisaties plaatsmaken voor een "algemeen' profiel.

In tegenstelling tot de MHP is AVC niet vertegenwoordigd in overlegorganen als de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. In deze organen ligt een herschikking van de werknemerszetels in het verschiet als de fusie tussen MHP en AVC doorgaat.