Zielkunde

Enkele opmerkingen n.a.v. het artikel "100 jaar Zielkunde', gewijd aan de vroegere hoogleraar G. Heymans in Groningen. (W&O 8 okt.)

De schrijver Ad Bergsma bespreekt o.m. het onderzoek naar telepathische begaafdheid bij enkele mensen en noemt met name de student Van Dam. Bij hem bewees het experiment volgens Heymans dat hij een louter door telepathie gegeven opdracht kon uitvoeren. De proefpersoon zat in een, wat Bergsma noemt, "met doeken geblindeerd hokje' met een raam in de zoldering, zodat de proefleider hem kon waarnemen. Aangezien ik een tijdgenoot van Van Dam ben (we waren student in de twintiger jaren), kan ik enkele aanvullingen geven op het experiment en één ding rechtzetten.

Ten eerste was dit hokje een redelijk grote kelder, waar inderdaad geen daglicht doordrong. De proefpersoon zat voor een dambord waarop hij een damsteen telkens naar een ander veld moest schuiven dat de proefleider in gedachten had genomen. Daar de opdracht vele keren vaker juist door Van Dam werd uitgevoerd dan dat het louter toeval kon zijn (Bergsma noemt de getallen) concludeerde Heymans dat deze telepathisch begaafd was. Natuurlijk werden ook vele andere personen getest.

Nu werpt Bergsma tegen dat hedendaagse ongelovigen niet overtuigd kunnen zijn, omdat de proefleider door een zekere spanning bij het waarnemen onbewust geluidssignalen zou kunnen afgeven. Ik kan als oud-student van Heymans echter met zekerheid verklaren dat Heymans deze mogelijkheid had ingecalculeerd. Het vertrek was nl. niet alleen voor daglicht maar ook voor geluid volkomen afgeschermd.

    • M.J. Kloeke-Van Lessen