"Groen label' emissie-arme stallen

DEN HAAG, 22 OKT. Er komt spoedig een "groen label' voor weinig vervuilende, zogeheten emissie-arme stallen. Dat zei minister Alders (VROM) gisteren tijdens de behandeling van de milieubegroting. De CDA-fractie had op een snelle komst van deze labels aangedrongen.

Tijdens het debat werd uitgebreid aandacht besteed aan de mestoverschotten. Aanleiding was het recente rapport van TNO en Heidemij over een toekomstig gebrek aan verwerkingscapaciteit. Ook het dinsdag verschenen jaarverslag over de toestand van de bossen speelde een rol.

Groen Links en GPV verzochten het kabinet te komen met een regeling om bedrijven of mestquota op te kopen. In reactie op het jaarverslag over de toestand van de bossen liet staatssecretaris Gabor (natuurbeheer) gisteren weten een snelle inkrimping van de veestapel af te wijzen.

In een vanmiddag verschenen notitie getiteld "Helderheid in het mestbeleid' stellen PvdA en CDA dat veehouders een mestquotum van een ander bedrijf zouden moeten kunnen kopen als de ammoniakemissie van de twee bedrijven samen afneemt.

Op het verzoek van D66, PvdA en RPF om een ondergrondse Betuwelijn te beschouwen als alternatief voor bovengrondse aanleg, antwoordde Alders dat rekening zal worden gehouden met de uitkomsten van de inspraakronde, de adviezen van verscheidene raden en het rapport van de Stuurgroep Ondergrondse Vervoersinfrastructuur dat volgend jaar moet uitkomen.

“We beschikken nog niet over alle informatie over ondergrondse aanleg”, aldus Alders. Volgens de minister is het nog onduidelijk wat de kosten en de veiligheidsrisico's van een tunnel zijn. Alders zei “zeer geïnteresseerd” te zijn in het tunnelsysteem dat op het ogenblik wordt ontworpen door Delftse onderzoekers en dat mogelijk goedkoper is dan bovengrondse aanleg.