PvdA: verruim vrije reserve pensioenfonds; Prikkel voor "goede doelen'

DEN HAAG, 21 OKT. Om investeringen in infrastructuur, milieu, en hoogwaardige technologie te stimuleren, is een forse aanpassing nodig van het wetsvoorstel om vermogensoverschotten van pensioenfondsen af te romen. Daarvoor pleit de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

De PvdA wil pensioenfondsen een belastingvrije reserve - het bedrag bovenop de pensioenverplichtingen - toestaan van maximaal 30 procent. In het huidige voorstel voor de wet Belastingheffing op vermogensoverschotten wil het kabinet hooguit 18 procent van de reserve fiscaal vrijstellen.

Pensioenfondsen houden reserves aan om te voorkomen dat ze door onverwachte ontwikkelingen onvoldoende geld in kas hebben om de pensioenen te betalen. Die reserves, nu nog geheel vrijgesteld van belastingen, worden aangesproken om bij voorbeeld pensioenen aan te passen in geval van loon- en prijsstijgingen. Het kabinet is van mening dat de pensioenfondsen te grote reserves en wil een deel ervan "afromen'. Deze plannen hebben grote woede gewekt onder de beheerders van pensioenfondsen.

Het wijzigingsvoorstel van de PvdA wil pensioenfondsen nu de mogelijkheid geven een grotere deel van de reserve buiten bereik van de fiscus te houden, mits de fondsen een gedeelte van hun vermogen investeren in “maatschappelijk goede doelen”, aldus het Kamerlid Van Zijl (PvdA).

Ook de CDA-fractie is bereid tot versoepeling van het wetsvoorstel maar wil nog niet inhoudelijke reageren op het PvdA-idee. “We zijn niet ongevoelig voor de argumenten van de coalitiegenoot”, bevestigt fiscaal specialist Vreugdenhil.

De vereniging van bedrijfspensioenfondsen spreekt van “een doorbraak”. Volgens woordvoerder De Vlam bevat het PvdA-initiatief “veel aanknopingspunten om een vastgelopen discussie los te trekken; sinds 1987 hangt dit wetsvoorstel als een zwaard van Damocles boven de fondsen.”

Minister Andriessen (economische zaken) sprokkelt op dit moment geld bij elkaar voor een Industriefonds. Dit fonds moet investeren in strategische, "kennisintensieve' bedrijven. De overheid zorgt voor 20 procent van het fondskapitaal, de rest moet komen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Institutionele beleggers hebben te kennen gegeven wel te willen deelnemen, op voorwaarde dat de scherpe kantjes van het wetsvoorstel Belastingheffing op vermogensoverschotten verdwijnen.

Zodra de wet van kracht is, hebben pensioenfondsen vijf jaar de tijd om hun vermogensoverschot "weg te werken'. PvdA-Kamerlid Van Zijl vindt de kabinetsberekening van maximaal 18 procent “aan de zuinige kant” en wil deze met 5 procent verhogen. Indien een pensioenfonds veel in "zakelijke waarden' belegt, komt daar nog 5 procent bij. Participeert een pensioenfonds in het Groenfonds (waarmee het Natuurbeleidsplan versneld wordt uitgevoerd) of het Industriefonds, dan wordt de belastingvrije reserve met 5 procent extra verhoogd.

Van Zijl verwacht dat het kabinet met een wijzigingsvoorstel komt waarin wordt ingegaan op de wens van de fracties. “Mocht dit niet gebeuren, dan kunnen we altijd nog met amendementen het wetsvoorstel corrigeren”, aldus Van Zijl.

Financiën wilde vanmiddag niet inhoudelijk reageren, maar verwijst naar de nota van wijziging die binnenkort naar de Kamer wordt gestuurd.

    • Cees Banning