"Kamer moet greep krijgen op EG-wetten'

BRUSSEL, 21 OKT. Het Nederlandse parlement moet naar Engels voorbeeld ieder EG-wetsvoorstel nauwgezet onderzoeken voordat het kabinet in de Europese ministerraad met de andere lidstaten onderhandelt. Dat zei voorzitter Wöltgens van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer gisteren in Brussel tijdens een briefing voor Nederlandse EG-correspondenten. Volgens hem is het parlement in Den Haag in het verleden te gemakkelijk akkoord gegaan met de voorstellen uit Brussel. “Ik spreek hier ook een mea culpa uit”, aldus de fractieleider. De vice-voorzitter van de socialistische fractie in het Europese parlement, Woltjer, bepleitte een “nauwe samenwerking” met de Tweede Kamer. Vroeger bestond er een regelmatig contact maar dat is volgens hem de laatste jaren “helemaal verzand. We hebben wat dat betreft naar de burgers toe gefaald”.

Wöltgens herhaalde zijn steun voor het Verdrag van Maastricht, maar voegde eraan toe hartstochtelijk voorstander van de zogeheten "subsidiariteit' te zijn. Daarbij wordt de keuze voor een nationale of communautaire wet afhankelijk gesteld van de vraag welk bestuurlijk niveau het meest doelmatig is. Wöltgens stelde voor de beantwoording van die vraag de Engelse, zogeheten "scrutiny committee's'' uit het Lagerhuis ten voorbeeld, die iedere concept EG-richtlijn tevens inhoudelijk beoordelen. Ook kan de verantwoordelijke minister dan duidelijk worden gemaakt hoe deze zich in Brussel dient op te stellen. Het kabinet moet de Kamer dan uitleggen waarom "Brussel' de aangewezene zou zijn om een dergelijke maatregel te nemen.