HBO

Met enige wrevel las ik op de opiniepagina van 9 oktober het artikel van P.H. Franses over de integratie van universiteiten en HBO-onderwijs. Door de gevolgen van de integratie van deze soorten onderwijs in Australië als voorbeeld aan te halen, denkt hij dat een dergelijke ontwikkeling in Nederland te ontraden zou zijn, zeker wanneer gekeken wordt naar de hiërarchie van het onderwijzend en onderzoekend personeel.

Mijns inziens wordt de heer Franses geteisterd door een ziekte die bij een hoop van zijn collegae uit de universitaire wereld heerst, namelijk een laatdunkende houding ten opzichte van het onderwijs binnen het HBO. Toch wil ik hem er op wijzen dat deze vorm van onderwijs in de toekomst een steeds hogere vlucht zal nemen, al was het alleen maar omdat de maatschappij steeds meer behoefte toont aan op de praktijk gerichte opleidingen en steeds minder waarde hecht aan de door universitaire studenten opgedane theoretische kennis, die zij nooit in de praktijk hebben leren toepassen. Juist voor deze studenten zou een confrontatie met de praktijk een welkome aanvulling zijn op hun veelal te sterk op onderzoek gerichte opleiding.

    • M. Siljée