CDA wil haast achter aanpak ammoniak-emissie

DEN HAAG, 21 OKT. Het CDA wil dat er grotere haast wordt gemaakt met de aanpak van de ammoniakemissie in de landbouw.

Tijdens de begrotingsbehandeling van milieu stelde het Tweede-Kamerlid Esselink vanmorgen dat als provincies de invoering van een "Groen Label' voor emissie-arme stallen ophouden, de labels dan maar zonder hun toestemming moeten worden afgegeven.Ook wil het CDA dat de ammoniakemissie gebiedsgewijs en niet per bedrijf wordt aangepakt.

Het CDA gaat er nu ook vanuit dat de regering volgend jaar het Nationaal Milieubeleidsplan 94 als geactualiseerde versie zal uitbrengen. Eerder kantte fractieleider Brinkman zich tegen het maken van nieuwe plannen, maar premier Lubbers wees er vorige week op dat het kabinet zich wil houden aan de afspraken hierover. Tegelijk onderstreepte Esselink dat de lange-termijndoelstellingen van het milieubeleid niet ter discussie staan.

Ook Feenstra (PvdA) stelde dat “het volgende NMP in 1994 moet worden vastgesteld”. Volgens Feenstra moet hierin komen te staan wat de overheid van plan is te doen met de aanbevelingen van de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro. Ook zou er “een heldere uiteenzetting over het verder ecologiseren van het fiscaal stelsel” in moeten komen. Met een verwijzing naar het recente rapport van TNO en Heidemij over de mestverwerking zei Feenstra dat “de doelstellingen van het mestbeleid wel eens alleen gehaald kunnen worden door het inkrimpen van de veestapel”.

CDA en D66 wezen erop dat het beleid op het gebied van de externe risico's moet worden aangepast. D66 wil dat minimumveiligheidseisen altijd worden gerespecteerd (bijvoorbeeld in stationsgebieden van steden), ook als dat gemeenten slecht uitkomt. Desnoods moeten daarvoor wettelijke maatregelen worden genomen, vindt Kamerlid Tommel. Esselink daarentegen wil dat “het rigide karakter” van getalsmatige risiconormen wordt afgezwakt. De CDA-fractie vindt dat er een afweging mogelijk moet zijn van "minst kwaden'.

De VVD meende dat het milieubeleid van minister Alders ernstig tekortschiet. Volgens Kamerlid Te Veldhuis moet het beleid worden gefocust op resultaten, die “zichtbaar, tastbaar, voelbaar, merkbaar en begrijpelijk” zijn. Groen Links pleitte voor de oprichting van een "Fonds voor Duurzame Ontwikkeling', met daarin gelden uit het aardgasbatenfonds en uit het bedrijfsleven die voor milieu-investeringen moeten worden gebruikt.