Aanpak fraude huursubsidie bepleit

DEN HAAG, 21 OKT. Het CDA vindt dat fraude met individuele huursubsidie, in het bijzonder bij particuliere huurwoningen, steviger moet worden aangepakt. Dit liet het Tweede-Kamerlid Koetje gisteravond weten bij de behandeling van de begroting van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.

De CDA'er pleitte voor een gecoördineerde actie van het ministerie en gemeenten om huurverlagingsprocedures te beginnen. Een van de oorzaken van misbruik van huursubsidie is dat particuliere verhuurders een hoge huur vragen, waarvan de gevolgen voor de huurder door middel van de subsidie worden verzacht. Ook suggereerde Koetje samenwerking met de belastingdienst, de dienst studiefinanciering en de sociale diensten door middel van gegevensuitwisseling.

De PvdA pleitte ervoor de bezuiniging op de huursubsidie voor alleenstaanden in elk geval voorlopig ongedaan te maken, en er zo mogelijk bij de komende kabinetsformatie helemaal een streep door te halen. Het Kamerlid De Jong wees erop dat de financiële achteruitgang voor sommigen van deze huurders tot 1.000 gulden per jaar kan oplopen. De PvdA zou op steun van D66 en Groen Links kunnen rekenen, ware het niet dat De Jong ter financiële dekking van zijn voorstel geld wil weghalen dat bedoeld is om bouwen op dure plaatsen in de steden mogelijk te maken.

De VVD vindt dat te veel mensen, een op de drie huurders, huursubsidie krijgen. In een “welvarend land als Nederland is dit een verontrustend gegeven”, zei Kamerlid Van Erp. Hij suggereerde het beroep op de huursubsidie te beperken door voortaan rekening te houden met wat een niet-verdienende partner van een huurder zou kunnen verdienen als zij of hij wel een baan had. Wie niet kan werken, moet dat zelf aantonen, aldus de VVD'er. Zijn suggestie lijkt in de Kamer geen kans te maken. Lankhorst (Groen Links) pleitte er voor de huren volgend jaar minder te verhogen dan de voorgenomen 4,75 tot 7,5 procent, nu de inflatie lager uitvalt.

De Tweede Kamer maakt zich unaniem zorgen over dreigende woningnood. Recente berekeningen van zowel het Centraal Planbureau als het Sociaal en Cultureel Planbureau wijzen op de noodzaak de komende jaren 300.000 tot 500.000 woningen extra te bouwen. De Kamer vindt dat staatssecretaris Heerma en minister Alders de plannen daarvoor op tafel moeten leggen. Alle fracties zetten vraagtekens bij de verlaging van het gesubsidieerde bouwprogramma die Heerma wil doorvoeren.