"Plan-Simons nog te onzeker'; Werkgevers zijn voor eigen risico bij ziektekosten

DEN HAAG, 19 OKT. In de gezondheidszorg moet een verplicht eigen risico tegen ziektekosten worden ingevoerd en dienen mensen zich vrijwillig bij te verzekeren tegen de meest voorkomende vormen van medische hulp.

Dat zijn voorwaarden om de kosten in de gezondheidszorg terug te dringen, zo zeggen de werkgeversorganisaties VNO en NCW en de vakbond MHP in de vandaag gepresenteerde nota "Naar een beter stelsel van gezondheidszorg'.

De drie organisaties zijn tegen een voor iedereen verplichte basisverzekering. Het kabinet streeft daar wel naar, als onderdeel van het plan-Simons. Omdat aan de kabinetsplannen nog te veel onzekerheden kleven - bijvoorbeeld over de wijze van premieverdeling over de verzekeraars - en omdat het kabinet de gezondheidszorg gebruikt voor inkomensherverdeling, is volgens VNO, NCW en MHP met het plan-Simons “een absolute pas op de plaats” noodzakelijk.

De drie organisaties presenteerden hun nota kort voor het debat in de Tweede Kamer over de kabinetsplannen voor de volksgezondheid. Nog deze maand bespreekt de Kamer de nota Weloverwogen Verder, waarin het kabinet aangeeft dat 1993 als een rustjaar beschouwd moet worden. Zo zullen er volgend jaar geen voorzieningen meer uit het ziekenfondspakket en de particuliere polissen worden "overgeheveld' naar de AWBZ. Deze volksverzekering tegen onverzekerbare risico's wordt sinds 1989 uitgebouwd tot de voor iedereen verplichte basisverzekering. Met alle betrokkenen bij de stelselwijziging zal het kabinet overleggen welke stappen verder genomen moeten worden op weg naar een basisverzekering en wanneer dat moet gebeuren.

Werkgevers en MHP proberen met de vandaag gepresenteerde nota de koers te beïnvloeden. Zij pleiten voor de volgende maatregelen:

De AWBZ moet alleen een dekking bieden tegen onverzekerbare risico's, zoals langdurige ziekenhuisopname, en niet worden uitgebreid tot de voor iedereen verplichte basisverzekering. Mensen moeten zich vrijwillig kunnen bijverzekeren tegen de kosten van geneesmiddelen, hulpmiddelen, kraamzorg, verloskundige hulp, tandheelkunde voor volwassenen, huisartsenhulp en paramedische hulp zoals fysiotherapie. Volgens het kabinet betreft het hier in de meeste gevallen essentiële vormen van zorg die volgens internationale afspraken in een basispakket thuishoren. Als internationale regels verkleining van het basispakket in de weg staan zoals het kabinet beweert, moeten de internationale verdragen worden gewijzigd of opgezegd, aldus VNO, NCW en MHP.

Invoering van een algemeen verplicht eigen risico voor een aantal verstrekkingen, zoals huisarts, geneesmiddelen en fysiotherapie van ongeveer 200 gulden per verzekerde en 400 gulden bij een gezinspolis. Het kabinet voelt niets voor verplichte eigen bijdragen omdat het stelsel van ziektekostenverzekeringen dat hun voor ogen staat wordt gekenmerkt door een grote mate van keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Wel wil het kabinet bestaande eigen bijdragen verhogen.

De tarieven van specialisten, huisartsen en in ziekenhuizen moeten zodanig worden aangepast dat "gepast' handelen wordt gestimuleerd en overbodige, ondoelmatige en onnodig dure medische hulp wordt ontmoedigd. Ook het kabinet streeft daar naar.

Er moeten regels komen voor de maximale premieverschillen tussen jonge en oudere verzekerdenin de polissen van particuliere verzekeraars. In het verleden leidden die grote verschillen ertoe dat particuliere polissen voor veel ouderen onbetaalbaar werden.

Wie weinig ziektekosten maakt, moet minder premie of eigen risico betalen en wie veel kosten maakt, betaalt een hogere premie of meer bijdrage. Voor ziekenfondsverzekerden moet de premieheffing minder inkomensafhankelijk worden.