Wat de drie kandidaten van plan zijn te doen als president

Defensie. George Bush wil de defensiebegroting in de periode tot 1997 met 25 procent verlagen. Het aantal manschappen onder de wapenen moet verminderen tot een kern van 12 actieve divisies. Wil 150.000 man in Europa houden. Bill Clinton wil nog 60 miljard dollar extra bezuinigen op defensie en meer troepen terugtrekken uit Europa. Ross Perot zit hier tussen in wil de komende vijf jaar 40 miljard dollar minder dan Bush besteden aan defensie. Van de Europeanen en de Aziaten verwacht hij een aanzienlijk grotere bijdrage aan de collectieve veiligheid dan tot dusverre.

Buitenland. Bush wil meer hulp geven aan de voormalige Sovjet-Unie, wil handelsprivileges voor China handhaven. Wil de vredesconferentie voor het Midden-Oosten verder stimuleren. Clinton neigt naar iets omvangrijkere steun voor ex-Sovjet-Unie en wil China meer aan respect voor mensenrechten houden. Staat wat Midden-Oosten beleid betreft iets meer aan kant Israel.

Gezondheidszorg. Bush bepleit een belastingverlaging voor armere mensen om hen in staat te stellen een gezondheidsverzekering te betalen. Wil een plafond aan schadevergoeding bij medische fouten. Abortus moet bijna geheel verboden blijven. Clinton stelt voor de werkgevers en werknemers te laten kiezen of ze zich bij de staat of particulier willen laten verzekeren. Wil de kosten van de gezondheidszorg beperken door elk jaar een maximaal niveau vast te stellen. In de abortus-kwestie dient de vrouw volgens hem te kiezen. Perot verwacht heil van bezuinigingen in het medische apparaat en van een grotere nadruk op preventieve zorg. Wil via hervorming alle Amerikanen laten verzekeren. Wil abortus-besluit aan de betrokken vrouw overlaten.

Onderwijs. Bush wil nationale normen voor alle leerlingen en stelt voor bescheiden subsidie te geven aan ouders, die zelf mogen bepalen naar welke school hun kinderen gaan. Clinton wil wel subsidies geven maar alleen voor het openbare onderwijs. Is ook voor nationale normen. Milieu. Bush wil milieuproblemen zoveel mogelijk door de markt laten oplossen. Legt nadruk op de kosten van milieumaatregelen voor het bedrijfsleven. Clinton wil belastingvoordelen voor bedrijven die recycled materiaal gebruiken en hun eigen afval opruimen. Overweegt een extra belasting op de uitstoot van kooldioxide. Perot bepleit economische stimulans voor bedrijven die milieuvriendelijke maatregelen nemen.

Economie. Bush wil begrotingstekort tot 130 miljard dollar in 1996 terugbrengen, maar zijn voorstellen vertonen enkele zwakke plekken. Bepleit een lagere belasting op de winst op investeringen voor de langere termijn. Blijft voorstander van vrijhandel en de vrije markt. Streeft naar belastingverlaging. Wil de staten meer vrijheid geven bij het vaststellen van hun sociale beleid. Clinton denkt het begrotingstekort voor 1996 met ruim de helft te kunnen verminderen tot zo'n 141 miljard dollar, maar zijn plannen berusten op optimistische schatting van de economische groei in de VS.

Clinton wil slechts belastingvoordeel geven aan nieuwe ondernemingen. Is in prinipe voor vrijhandel maar wenst aanpassingen van akkoord voor vrijhandelszone met Canada en Mexico. Clinton wil de belastingen verhogen voor inkomens boven 200.000 dollar per jaar, terwijl middenklasse minder wordt belast. Wil werklozen bijscholen en in het algemeen meer in mensen en infrastructuur investeren, bepleit actievere rol voor de overheid. Perot legt sterk de nadruk op beperken begrotingstekort. Wil door forse bezuinigingen en belastingverhogingen dit tekort voor 1998 wegwerken. Perot hoopt dat mensen hierdoor ook tot meer sparen worden aangezet. Bepleit verhoging van de accijnzen op benzine en tabak.