Werkloosheid loopt voor het eerst weer op

ROTTERDAM, 16 OKT. Gemiddeld stonden in de periode juli/september 288.000 personen als werkloos geregistreerd. Dat is 14.000 personen meer dan in de periode juni/augustus van dit jaar. Het is voor het eerst dit jaar een stijging wordt geregistreerd.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De geregistreerde werkloosheid lag in juli/september gemiddeld 18.000 personen onder het niveau in de overeenkomstige periode in het vorige jaar. De geregistreerde werkloosheid betreft personen in de leeftijd van 16 tot en met 64 jaar die staan ingeschreven bij een arbeidsbureau, geen werk hebben, ten minste 20 uur per week in loondienst willen werken en binnen twee weken beschikbaar zijn.

In 1989 en 1990 was de geregistreerde werkloosheid gemiddeld 43.000 lager dan een jaar eerder. In 1991 was de daling geringer, namelijk 27.000. Dit jaar bedroeg de daling ten opzichte van een jaar eerder gemiddeld 32.000 in het eerste kwartaal, 19.000 in het tweede kwartaal en, blijkens de meest recente CBS-cijfers, 18.000 in het derde kwartaal. Deze uitkomst bevestigt het beeld van een voortgezette daling in 1992 in een tempo dat lager ligt dan in de periode 1989-1991.

In de periode juli/september stonden gemiddeld 179.000 mannen en 108.000 vrouwen als werkloos geregistreerd. Dit zijn ruim 5.000 mannen meer en bijna 24.000 vrouwen minder dan in de overeenkomstige periode in het vorige jaar. Deze daling van per saldo 18.000 personen had vooral plaats onder werklozen die korter dan een jaar stonden geregistreerd. Hun aantal daalde ten opzichte van de periode juli/september vorig jaar met 15.000 tot 132.000 personen.

Onder de werklozen die langer dan een jaar staan ingeschreven bedroeg de daling 3.000 personen, van 159.000 naar 156.000 personen. Van de in totaal 288.000 geregistreerde werklozen in juli/september dit jaar waren 70.000 personen jonger dan 25 jaar. De overigen waren tussen de 25 en 65 jaar.

CBS berekent de geregistreerde werkloosheid op verzoek van Sociale Zaken. De uitkomsten, die niet voor seizoeninvloeden zijn gecorrigeerd, zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de enquête beroepsbevolking van het CBS. Omdat deze enquête een steekproef is, hebben de gegevens over de geregistreerde werkloosheid een onnauwkeurigheidsmarge. Daarom mogen alleen grote verschillen tussen driemaandscijfers worden beschouwd als indicatie voor de werkelijke ontwikkeling in het aantal geregistreerde werklozen.