Voorzitter Europese Commissie opent aanval op lidstaten; Delors weigert zondebok te zijn

BRUSSEL, 15 OKT. Voorzitter Delors wil morgen alleen over de beperking van de macht van de Europese Commissie spreken als de lidstaten en het Europees Parlement ook de hand in eigen boezem steken. Delors zal in Birmingham evenmin uitweiden over de precieze methode om de lidstaten tegen onnodige inmenging van Brussel te beschermen. Met een bespreking van dit zogeheten "subsidiariteitsbeginsel' vreest hij “de ministers in slaap te zullen wiegen”. Hij zei dit vanochtend tijdens de traditionele persconferentie aan de vooravond van een Europese Raad. Het lijkt daarmee vrijwel zeker dat in Birmingham geen overeenstemming zal worden bereikt over nieuwe grondregels die terughoudend optreden door de EG-instellingen moet garanderen.

Delors toonde zich verontwaardigd over de manier waarop de Europese ambtenaren “in een aantal lidstaten zijn behandeld”. Hij zei bereid te zijn om de werkmethodes van de Commissie aan de orde te stellen, maar alleen als de Raad van ministers en het Europese Parlement hetzelfde doen. “Daarvan heb ik nog maar weinig gemerkt”. De voorzitter zei te willen voorkomen dat morgen in Birmingham het idee wordt versterkt dat de Europese Commissie de enige oorzaak is van de vertrouwenscrisis in de EG. “Ik wil best praten, maar ik wil voorkomen dat de Commissie de zondebok wordt”. Hij merkte op dat de kloof die nu tussen de burger en Brussel aan het licht is getreden “geen typisch probleem voor de EG is, maar een algemeen onderwerp voor alle democratieën”.

Delors karakteriseert de bijeenkomst in Birmingham als een voorbereiding op de Europese Raad van Edinburgh, bedoeld om het “klimaat van vertrouwen te herstellen”. Pas in Edinburgh kan op een "evenwichtiger' manier worden gesproken over thema's als inperking van de macht van de EG. Delors zei morgen best een aantal voorbeelden te kunnen geven van onnodig optreden door de EG, maar dat zou louter satirische waarde hebben, zo meent hij. Uitleg van de “strakke juridische principes” kost dan weer te veel tijd. Birmingham heeft vooral “psychologische” betekenis, zo meent de voorzitter.

Het Europese Parlement hield gisteren een extra zitting aan de vooravond van de top, waarbij opnieuw werd aangedrongen op een snelle ratificatie van "Maastricht' en op een democratischer besluitvorming. In het parlement zei Delors dat het streven naar terughoudendheid door de EG tot een vetorecht van individuele lidstaten dreigt te leiden en daarmee tot verlamming van de besluitvorming.

Er wordt in Brussel inmiddels gewerkt aan een akkoord tussen Raad, Parlement en Commissie over toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Daarbij wordt aan de volgende criteria voor het te kiezen bestuursniveau (regionaal, nationaal of communautair) gedacht: Doelmatigheid, proportionaliteit en "proximité' (nabijheid aan de burger).