Scherpe regels gezinshereniging buitenlanders

DEN HAAG, 15 OKT. De regels voor gezinsvorming en gezinshereniging van buitenlanders die in Nederland verblijven worden verscherpt. Dit zei Lubbers gisteren tijdens de algemene beschouwingen.

In tegenstelling tot wat minister Dales (binnenlandse zaken) enkele weken geleden in de Tweede Kamer zei gaat de regering de regels veranderen. Zo kunnen voortaan kinderen binnen drie jaar vanuit het land van herkomst naar Nederland worden gehaald. Daarna vervalt deze herenigingsmogelijkheid. Daarnaast heeft het kabinet volgens een woordvoerder van Justitie besloten aan kinderen ouder dan 12 jaar die in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen zogeheten integratie-eisen te stellen. Ze zouden al in het land van herkomst de Nederlandse taal moeten leren.

Verder wil de regering bestaande regels die nu volgens Lubbers onvoldoende worden toegepast, strenger gaan hanteren. Mensen die kinderen of een partner uit het buitenland willen laten overkomen moeten een eigen inkomen op bijstandniveau hebben en voldoende woonruimte. Hetzelfde geldt voor mensen die met een buitenlander trouwen en naar Nederland willen halen. Om van dit recht op gezinsvorming gebruik te kunnen maken moet men ten minste drie jaar in Nederland wonen. Voor vluchtelingen geldt deze regel nu nog niet.

Het kabinetsplan dat nog verder moet worden uitgewerkt, werd direct “van harte” ondersteund door PvdA-fractieleider Wöltgens. De eisen van Lubbers noemde hij “fair”. Ook CDA-fractieleider Brinkman, die eerder aandrong op strengere regels bij gezinshereniging, zei zich in hoofdlijnen in het voorstel te kunnen vinden. Wel vroeg hij garanties dat de inkomenseis niet door uitzonderingsbepalingen zal worden omzeild. Over eventuele uitzonderingen zal bij de behandeling van de Justitie-begroting naar verwachting nieuwe onenigheid binnen de coalitie ontstaan.

Volgens Lubbers zal het recht op gezinsvorming, zoals dat omschreven is in het Europees verdrag voor de rechten van de mens, volledig erkend blijven. Door de aanscherping wordt evenwel gezinsvorming voor mensen met een bijstandsuitkering, behoudens uitzonderingsgevallen, niet langer mogelijk. “Bijstand op zich is niet legitimerend”, aldus Lubbers. Volgens hem moet de migrant zijn bereidheid tonen actief werk te zoeken. Inschrijving bij een arbeidsbureau is niet voldoende, deelneming aan een banenpool wel.

Het Tweede Kamerlid Krajenbrink (CDA) had gedreigd zijn woordvoerderschap voor vreemdelingenzaken neer te leggen als de inkomenstoets bij gezinshereniging en -vorming zou worden ingevoerd. Dit omdat de toets indirect discriminerend voor bijvoorbeeld werkloze allochtonen zou werken. Krajenbrink liet gisteren echter weten met de kabinetsplannen in te stemmen.