SER wil lagere lasten voor lage inkomens en eigenaren

DEN HAAG, 14 OKT. Lastenverlichting moet met name zijn gericht op de lagere inkomens en de vermogensbelasting voor directeur/eigenaar en grootaandeelhouders moet worden verlaagd. Dit schrijft een werkgroep van werkgevers, werknemers en kroonleden in de notitie "budgettaire en fiscaal beleidskader'.

De notitie maakt onderdeel uit van het advies dat de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet gaat uitbrengen over het Nederlandse beleid op weg naar de Economische en Monetaire Unie en de toekomst van de overlegeconomie. Morgen beslist de Ser of het voorstel als zogenoemd concept-advies aan de achterbannen wordt voorgelegd. Eind november stelt de Ser het advies vast.

De regeringspartijen CDA en PvdA benadrukken tijdens de algemene en politieke beschouwingen die gisteren in de Tweede Kamer zijn begonnen het belang van lastenverlichting voor de creatie van werkgelegenheid. Fractievoorzitter Brinkman (CDA) en Bolkestein (VVD) hielden - in lijn met de Ser-werkgroep - een pleidooi om de vermogensbelasting voor directeur/eigenaar en grootaandeelhouders af te schaffen.

Volgens de Ser kan de gecombineerd hoge druk van de vermogensbelasting en de loon- en inkomstenbelasting “aanzetten tot beëindiging van bedrijfsactiviteiten in Nederland. Met het oog daarop acht de raad een zekeer verlaging van de vermogensbelasting, toegespitst op het in de onderneming vastgelegde vermogen, gewenst.” Het kabinet komt binnenkort met een aparte notitie over de toekomst van de vermogensbelasting.

De Ser vindt dat lastenverlichting voor lagere inkomens de voorkeur verdient boven een algemene lastenverlichting, zoals bijvoorbeeld een BTW-verlaging. Bij regulerende energieheffingen kiest de werkgroep voor het “optimaal benutten” van heffingen die het gedrag kunnen beïnvloeden.