Groningen wil referenda houden over stadspolitiek

GRONINGEN, 14 OKT. De gemeente Groningen wil volgend jaar in wijken of stadsdelen één of twee referenda houden over een voorgenomen besluit van het college van B en W. Dit schrijft het college in de nota van aanbieding Bestuurlijke Vernieuwing die vanmorgen is gepresenteerd.

In de nota worden een aantal mogelijkheden genoemd om de band tussen burger en politiek te verstevigen en de burgers meer bij de besluitvorming te betrekken. Het college beschouwt een (overigens niet bindend) referendum als een middel om de locale democratie te verbeteren. In 1993 wordt er voor het organiseren van de referenda 200.000 gulden uitgetrokken.

Om de gemeenteraad een grotere inbreng in beleidszaken te geven wordt tevens voorgesteld om richtinggevende debatten te voeren met de raad, voordat het college met concrete voorstellen komt. Wethouder H. Pijlman: “Raadsleden hebben nu het gevoel dat er alleen nog kleine wijzigingen mogelijk zijn in een collegevoorstel. Nu kan de raad zelf aangeven in welke richting dat voorstel gaat.”

Om de opkomst bij de verkiezingen te verhogen wordt voorgesteld een gezamenlijke campagne van politieke partijen te voeren, met gezamenlijke debatten. Hoorzittingen over beleidsvoornemens worden voortaan voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, en niet door een ambtenaar, om subjectiviteit te voorkomen. Volgend jaar gaat Groningen door met het houden van rechtstreekse "stadsgesprekken' op de lokale televisie, waarbij kijkers tijdens de uitzending kunnen bellen met vragen.Dit jaar werden al twee van dit soort gesprekken gehouden.

Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen onder 500 inwoners van de stad Groningen naar de politieke interesse en kennis en hun mening over het gemeentelijk apparaat blijkt dat de feitenkennis van de ondervraagden over de lokale politiek gering is.

Hoewel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening groot is, vindt 34,4 procent dat het gemeentebestuur bij beslissingen te weinig rekening houdt met de wensen van de bevolking en vindt 42,2 procent dat het gemeentebestuur dat niet altijd doet.