Coalitie verdeeld over terugdringing financieel tekort

DEN HAAG, 14 OKT. CDA en PvdA verschillen van mening over de omvang van, en het tempo waarin het kabinet maatregelen moet nemen om financiële tegenvallers op de begroting 1993 op te vangen.

Dat bleek gisteravond tijdens de beschouwingen in de Tweede Kamer van de financieel-specialisten over de miljoenennota.

Financieel woordvoerder Melkert (PvdA) vindt dat het kabinet tot volgend voorjaar kan wachten met het aanpassen van de begroting; het kan dan “effectief worden gecombineerd met vaststelling van het kader voor de begroting 1994”, meent Melkert. Zijn CDA-collega Terpstra verlangt dat het kabinet binnen twee maanden maatregelen neemt om adequaat te reageren op de verslechtering van de economie.

Het CDA gaat er vanuit dat het kabinet de voor volgend jaar voorziene waarden voor financieringstekort en collectieve lastendruk “als doelstellingen van het beleid zal beschouwen”. Het financieringstekort moet volgens het regeerakkoord volgend jaar uitkomen op 3,75 procent van het nationaal inkomen. Voor de collectieve lastendruk voorzag het kabinet een daling naar 53 procent van het nationaal inkomen; 0,6 procent onder de afspraak de maximumwaarde. Terpstra wil dat het kabinet - ondanks financiële tegenvallers - vasthoudt aan de 53 procent. Melkert zou “het fraai vinden” als het kabinet op dit percentage zou uitkomen, maar benadrukt dat er maar één concrete afspraak is gemaakt over de collectieve lastendruk namelijk die in het regeerakkoord. Ter illustratie: een verschil van 0,6 procent-punt staat gelijk aan 3 miljard gulden bezuinigen.

Volgens Terpstra is een lage lastendruk de “beste openingszet” van het kabinet bij onderhandelingen met werkgevers en werknemers over een matiging van de lonen. De PvdA-fractie vindt loonmatiging “het enige goede antwoord” op de slechtere economische situatie. De PvdA wil dat het kabinet met werkgevers en werknemers afspraken maakt over het geleidelijk verlagen van het verschil tussen brutoloon en nettoloon (de zogenoemde wig) voor mensen met een inkomen tot 60.000 gulden. Het netto inkomen van werknemers moet worden verhoogd door de belastingvrije som te verhogen en tegelijk om te zetten in een heffingskorting. Bij een een zogenoemde tax-credit profiteren mensen met een laag en hoog inkomen evenveel van de belastingvrij som.

Financieel woordvoerder Ybema (D66) vindt de plannen in de miljoenennota “armoedig van inhoud” en pleitte voor veel meer aandacht voor stadsvernieuwing, monumentenzorg, en verbetering van het openbaar vervoer. “Beschamend” noemde hij het bedrag (200 miljoen) dat het kabinet wil uittrekken voor hulp aan Oost-Europa. D66 wil dit verhogen tot 500 miljoen.