Partijen tegen openbreken van Cao's voor 1993

ROTTERDAM, 13 OKT. Werkgevers en werknemers voelen er niets voor reeds afgesloten collectieve arbeidsovereenkomsten voor volgend jaar open te breken als blijkt dat de inflatie aanzienlijk lager uitvalt dan tot nog toe is aangenomen.

Dit blijkt uit reacties van de industriebonden van CNV en FNV en de werkgeversorganisaties AWV, KNOV en NZF. Contract is contract, luidt kort maar krachtig hun reactie op de suggestie van politiek-Den Haag om de loonafspraken voor 1993 in tweejarige CAO's eens kritisch te bekijken. Onder andere door het kabinet werd daar afgelopen zaterdag tijdens informeel overleg met werkgevers en werknemers op aangedrongen.

Het gaat om contracten waaronder ongeveer 20 procent van de werknemers in de marktsector valt. Ook de contracten in de zorgsector lopen volgend jaar door. De overeengekomen loonsverhogingen voor 1993 lopen uiteen van bijna 4 procent tot bijna 5 procent.

De hoogte van deze loonafspraken baarde het kabinet - dat van mening is dat onder de gegeven economische vooruitzichten volstaan zou moeten worden met koopkrachthandhaving - van meet af aan grote zorgen. Deze zorgen zijn er niet geringer op geworden sinds afgelopen zomer een daling van de inflatie inzette. Op grond daarvan is het aanvankelijke inflatiecijfer voor volgend jaar (3,75 procent) eerst bijgesteld tot 3,0 procent en na de recente valuta-crisis andermaal tot 2,25 procent.

In de metaalnijverheid, bij voorbeeld, krijgen de 270.000 werknemers er volgend jaar 4,75 procent loonsverhoging bij. Dat zou, afgezet tegen de huidige inflatieraming, neerkomen op een forse koopkrachtverbetering. Maar contract is contract, aldus de Industriebond FNV. “Er is voor ons geen enkele aanleiding tweejarige CAO's met zulke loonsverhogingen tegen het licht te houden. Dit soort risico's zijn inherent aan contracten met een langere looptijd. Ze worden ook niet opengebroken als de inflatie-ontwikkeling zou tegenvallen”, aldus de woordvoerder van de bond.

Aan werkgeverszijde bestaat evenmin animo de loonafspraken in tweejarige CAO's ter discussie te stellen. “Contract is contract, daar houden we ons aan. Het zou onverstandig zijn CAO's te koppelen aan dagnoteringen”, aldus woordvoerder drs. N.R. Meijer van de Algemene werkgeversvereniging AWV. Het KNOV (midden- en kleinbedrijf) en de NZF (werkgevers in de zorgsector) uiten zich in soortgelijke bewoordingen.