Begroting

Brinkman (CDA): "We hebben waardering voor het kabinet, maar we willen de ogen niet sluiten voor het gure conjuncturele weer.'

Wöltgens (PvdA): "Ik zou wensen dat de kracht die onze economie de laatste maanden heeft getoond, de ijzersterke positie die de gulden op de valutamarkt blijft hebben, dat die kracht ook tot uitdrukking zou komen in het zelfvertrouwen waarmee we in dit land reageren op economische ontwikkelingen.'

Bolkestein (VVD): "Sinds het kabinet de boeken heeft gesloten, is een fors gat in de begroting geslagen. Het gevolg is dat deze nota verouderd is, nog voordat zij in dit huis wordt besproken. Nu snap ik waarom de heer Wöltgens al daags na Prinsjesdag met de algemene beschouwingen wil beginnen.'

Van Mierlo (D66): "Vrijwel iedereen vindt dat deze begrotingsvoorstellen van dit kabinet nog de beste tot nu toe zijn. Dat vindt de D66-fractie ook wel.'

Beckers (Groen Links): "Waar zijn de premier en de vice-premier gebleven? Zijn goed boekhouden en politieke visie en inspiratie dan toch onverenigbaar?'

Schutte (GPV): "Overal om ons heen woeden stormen, in Nederland heerst windstilte.'

Van der Vlies (SGP): "Een Nederland dat zich sterk en geloofwaardig toont; dat is de opdracht. Dat is de rode draad in de stukken.'

Leerling (RPF): "Er wordt door dit kabinet veel werk verzet. Toch moet in alle nuchterheid worden vastgesteld dat de problemen nog enorm groot zijn.'

Europa

Brinkman (CDA): "Door meer openbaarheid ontstaat er stellig een intensiever nationaal debat. Mijn concrete suggestie zal zijn voor de regering een informatieplicht te organiseren waarbij het parlement bepaalt welke ontwerp-verdragen, richtlijnen, dat soort internationale voorstellen in hun ontwerp-fase aan de orde moeten komen.'

Wöltgens (PvdA): "De PvdA-fractie vindt het Verdrag van Maastricht een goede stap op weg naar verdere Europese samenwerking, waarbij in alle nuchterheid moet worden geconstateerd dat de keus voor of tegen Maastricht een andere is dan de keus voor of tegen de chaos.'

Bolkestein (VVD): "Het Franse referendum was een nuttige catastrofe. Nuttig omdat het een debat over Europa op gang bracht. Maar een catastrofe omdat vrees voor de erfvijand Duitsland geheel onnodig werd aangewakkerd.'

Van Mierlo (D66): "Realisering van een zogenaamd mini-Europa is niet uitgesloten, maar voorshands niet aan de orde. We moeten hopen dat dat zo kan blijven.'

Beckers (Groen Links): "80 procent van de burgers van Europa wil een referendum, adviserend of beslissend. Maar de politiek weet het weer beter.'

Schutte (GPV): "Uit vrees dat het hele kaartenhuis in elkaar zal storten houdt de regering krampachtig vast aan het verdrag onder het motto: eerst ratificeren dan discussiëren.'

Van der Vlies (SGP): "In plaats van met oogkleppen voor achter het vaantje van de ratificering van "Maastricht' aan te rennen, dient de regering ook in Europees verband de juiste prioriteiten te stellen: verbreding met de EVA-landen, samenwerking met Midden- en Oost-Europa, bestrijding van EG-fraude.'

Leerling (RPF): "De RPF prijst (in de Joegoslavië-kwestie, red.) de Nederlandse regering en met name de bewindslieden Van den Broek en Ter Beek voor hun vrij manhaftige houding, maar wat zijn we nu in politiek en diplomatiek opzicht verder dan in de jaren dertig van deze eeuw?'

Moraal en criminaliteit

Brinkman (CDA): "Van de sociale dienstplicht is een beetje een karikatuur gemaakt. Het idee van: een ongemotiveerde jongere moet een zieke moeder van 86 die in het ziekenhuis ligt gaan bedienen, is niet het voorstel van Brinkman geweest. Het is dan ook een beetje flauw om het op die manier af te schieten.'

Wöltgens (PvdA): "De rijke landen zijn aan zichzelf verplicht na de wapenwedloop ook de consumptierace tot een goed einde te brengen.'

Bolkestein (VVD): "De overheid moet niet zedepreken maar boeven vangen en vooral zelf het goede voorbeeld geven. Als de wet consequenter werd gehandhaafd, klaagden de mensen minder over normloosheid.'

Van Mierlo (D66): "Je merkt dat bij ieder bezoek in het land: de onveiligheid is het allergrootste verwijt van de burger aan zijn overheid. Het isoleert mensen van elkaar en van de gemeenschap.'

Beckers (Groen Links): "Er zijn positieve signalen die de voorbode kunnen zijn van een nieuwe politiek, die niet langer wordt beheerst door technocraten, die de pretentie van de Grote Probleemoplosser heeft afgelegd maar het probleemoplossend vermogen van de samenleving wil versterken.'

Schutte (GPV): "De pluriformiteit van de samenleving kan geen excuus vormen om als het gaat om universele normen te kruipen in de schulp van de neutrale overheid.'

Van der Vlies (SGP): "De burger constateert met enige ergernis dat het door hem gewenste beleid niet van de grond komt en de overheid in feite machteloos staat.'

Leerling (RPF): "Onze nationale problemen als de verslechterende economie of de WAO vallen in het niet bij de ramp op de Balkan en de honger in Afrika. Temeer als we beseffen dat de doorsnee Nederlander niet wakker lijkt te liggen van de vraagstukken waarmee het kabinet worstelt. Men beseft doorgaans niet dat we op te grote voet leven'

Minderheden

Brinkman (CDA): "Het Nationale minderhedendebat is afgesloten. Je moet jezelf niet steeds gaan herhalen.'

Wöltgens (PvdA): "Wie tornt aan de gelijkwaardigheid van rechten en plichten voor een ieder die legaal in onze samenleving verblijft, ondergraaft wezenlijke waarden als vrijheid en verdraagzaamheid en tast het fundament van onze samenleving aan.'

Van Mierlo (D66): "En verder zijn we van mening dat het het Nationaal Debat niet op een te hoog abstractie-niveau gevoerd moet worden. Concreet heeft het nog weinig meer opgeleverd dan 100 miljoen voor taalles.'

Beckers (Groen Links): "Vreemdelingenhaat kun je niet bestrijden, alleen maar aanwakkeren. Informatie is dus belangrijk. Tendentieuze informatie gevaarlijk. Politici moeten zich daarvoor hoeden.'

Van der Vlies (SGP): "Onze nationale normen en waarden, mede gestempeld door de historie van onze in oorsprong christelijke natie, dienen te worden gerespecteerd.'

Leerling (RPF): "De opgelaaide discussie over het Verdrag van Maastricht heeft duidelijk gemaakt dat burgers blijkbaar meer waarde hechten aan de eigen identiteit van een staat en een volk dan vele politici.'

WAO

Brinkman (CDA): "Voor de categorie WAO'ers onder de 50 jaar - van wie de hoogte en de duur van de uitkering wordt aangepast - wil ik niet nog een aparte regeling. Je werkt dan met een wir-war van systemen. We hebben alle opties met elkaar vergeleken. Ik wil die discussie niet nog een keer voeren.'

Wöltgens (PvdA): "Mijn indruk is dat er op dit moment sprake is van een omslag in de cultuur, een omslag die overigens nog niet voltooid is.'

Bolkestein (VVD): "Na een traumatische zomer heeft de coalitie gekozen voor een verwaterd compromis. De PvdA komt terug op haar ja-woord; het CDA flirt nu met ons plan. Wij vragen aan deze coalitie nu eindelijk eens een helder keuze te maken.'

Van Mierlo (D66): "Ingrepen in hoogte en duur zijn gerechtvaardigd als gebleken is dat een krachtig volumebeleid gedurende een paar jaar gedoemd is tekort te schieten.'

Beckers (Groen Links): "Van ons mogen de plannen geheel van tafel. De paniekverhalen van juni '91 blijken niet te kloppen.'

Schutte (GPV): "Als de regering toch blijft vasthouden aan het meest omstreden onderdeel, de bevriezing van bestaande uitkeringen, lopen we het risico dat de noodzakelijke maatregelen opnieuw worden vertraagd.'

Van der Vlies (SGP): "WAO'ers mogen hoe dan ook niet langer in het ongewisse worden gelaten.'