Begripsverwarring

De vertaling van mijn artikel in de Wall Street Journal, dat NRC Handelsblad op 10 oktober afdrukte, was op belangrijke punten onjuist.

Ik heb niet gepleit voor afschaffing van beleidscommissies, maar van reglementeringscommissies, waarin nationale ambtenaren de uitvoerende bevoegdheden van de Europese Commissie lamleggen, en waarop democratische controle onmogelijk is gebleken.

Ik heb voorgesteld anti-dumpingzaken toe te voegen aan de bevoegdheid van het EG-Hof van Eerste Aanleg, niet "anti-afvaldumpingzaken'.

Ik heb niet bepleit dat Europarlementariërs worden verplicht helderheid te verschaffen over "de belangen waarvoor ze staan', maar dat EP-leden en hun medewerkers hun nevenfuncties opgeven.

Om het Europees Parlement volwaardige wetgevende en begrotingsbevoegheden te geven zijn niet zomaar wat "veranderingen' nodig, maar veranderingen in het Verdrag van Rome.

Ik heb geschreven dat de Commissie doelen, middelen en rechtsvorm van haar vooorstellen moet toetsen aan het subsidiariteitscriterium, niet "bedoelingen, strekking en gedaante'.

    • Lid Europees Parlement
    • Gijs M. de Vries