Extra subsidie voor vrouwen in schoolleiding

DEN HAAG, 10 OKT. Schoolbesturen worden wettelijk verplicht iedere twee jaar verslag uit te brengen van hun inspanningen en resultaten om meer vrouwen in de schoolleiding te benoemen. Op onvoldoende inspanning staat geen sanctie maar positieve resultaten worden beloond met extra subsidie.

Dit heeft het kabinet gisteren voorgesteld in reactie op een advies van de Emancipatieraad. Het kabinet wil vooral dat de scholen hun wervings- en selectiebeleid meer richten op vrouwen.

Het kabinet heeft streefcijfers vastgesteld en hoopt dat deze door de scholen worden overgenomen. In 2000 moet 28,5 procent van de directeuren in het basisonderwijs vrouw zijn (nu 13 procent), in het voorgezet onderwijs 20 procent (nu 5 procent), in het beroepsonderwijs 22 procent (nu 7 procent) en in het HBO 18 procent (nu 3 procent). Ook wil het kabinet dat in 2000 10 procent van de hoogleraren een vrouw is (nu 5,5 procent). Nieuwe adviesorganen moeten voor de helft uit vrouwen bestaan.

Het kabinet heeft tot deze meldingsplicht voor scholen besloten omdat het stimuleringsbeleid weinig resultaten heeft gehad. Het beleid ter stimulering van grote scholen heeft er de laatste jaren toe geleid dat het aantal vrouwen in de schoolleiding is gedaald. De weinige vrouwen die het tot directeur hebben gebracht, werken bijna altijd op kleine scholen. Bij fusies werden zij slechts zelden directeur van de nieuwe school.

Een echte voorkeursbehandeling voor vrouwen, zoals de Emancipatieraad had aanbevolen, kan de regering niet bij wet afdwingen. Dat zou strijdig zijn met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. De nu voorgestelde meldingsplicht is dat niet. Er is geen extra geld voor deze plannen uitgetrokken. In de begroting van 1993 is al 11,8 miljoen extra voor emancipatiebeleid uitgetrokken. Het grootste deel daarvan is bestemd voor nascholing en speciale managementcursussen voor vrouwen.