VVD verwijt Van Amelsvoort "laks beleid'

DEN HAAG, 8 OKT. De regeringspartijen CDA en PvdA en oppositiepartij D66 reageren gematigd positief op de "oriëntatienota fiscaal vestigingsklimaat' waarin staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) stelt dat het Nederlandse fiscale stelsel nog steeds een concurrentievoordeel biedt op het buitenland. VVD en de werkgeversorganisaties VNO en NCW vinden de nota te weinig concreet.

Van Amelsvoort bleek aan het begin van dit jaar pas na forse druk vanuit de Tweede Kamer bereid tot het opstellen van een fiscale beleidsnota. “Deze eerste aanzet is positief”, meent fiscaal-specialist Vreugdenhil (CDA). Zijn collega Vermeend (PvdA) plaats daarbij de kanttekening dat er wel een stappenplan moet komen met concrete maatregelen. Het Kamerlid Ybema (D66) vindt dat Van Amelsvoort op de goede weg zit, maar er is volgens hem nog een eind te gaan.

“Een gemiste kans”, meent het Kamerlid Van Rey (VVD). “We hebben als Kamer niet om een oriëntatienota gevraagd, maar om een nota met concrete beleidsstappen. Op deze manier verliezen we de slag met het buitenland”, zegt de VVD'er. Hij verwijt CDA-staatssecretaris Van Amelsvoort “laks beleid”.

Vreugdenhil en Vermeend delen niet de conclusie van Van Amelsvoort dat specifieke fiscale maatregelen “geen echte impuls” kunnen betekenen voor het vestigingsklimaat in zwakkere economische regio's. “Het kabinet gaat daar nog op studeren”, zegt Vermeend “maar bedrijven die investeren in steden en regio's met een hoge werkloosheid moeten specifieke fiscale voordelen ontvangen.” Vermeend wil deze bedrijven zelf laten bepalen wanneer ze machines en fabrieken afschrijven waardoor ze hun belastingafdracht kunnen beïnvloeden.

De werkgeversorganisaties vinden het “positief” dat Van Amelsvoort overtuigd is van de noodzaak adequaat te reageren op ontwikkelingen in het buitenland om te voorkomen dat Nederland zich fiscaal uit de markt prijst. “Teleurstellend is evenwel dat die overtuiging voornamelijk blijkt uit voornemens en niet uit concrete maatregelen”, aldus de werkgeversorganisaties VNO en NCW.

VNO en NCW betreuren het dat geen maatregelen worden genomen om het verschil tussen loonkosten voor de werkgever en het netto-loon voor de werknemer te verkleinen. Van Amelsvoort kondigt alleen maar onderzoeken aan, zoals het verruimen van de verliescompensatie in concernverhoudingen, het invoeren van de mogelijkheid om buitenlandse bronheffingen op deelnemeningsdividenden te verrekenen en het verruimen van de mogelijkheden om verliezen van buitenlandse vaste activa (zoals fabrieken) te verrekenen. Die onderzoeken moeten snel klaar zijn en gevolgd worden door adequate maatregelen, menen de werkgeversorganisaties.

VNO en NCW vinden het positief dat Van Amelsvoort met een wetsvoorstel komt tot uitbreiding van de zogenoemde EG-moeder-dochterrichtlijn en met vergroting van de mogelijkheden om af te zien van de Nederlandse dividendheffing als in het buitenland al dividendbelasting is geheven.

De werkgeversorganisaties breken een lans voor het schrappen van het zogenoemde opstapje in de vennootschapsbelasting (40 procent over de eerste 250.000 gulden belastbare winst, daarboven 35 procent). Verder vinden zij het jammer dat de vermogensbelasting niet omlaag gaat, in het bijzonder met het oog op directeuren-grootaandeelhouders.