De Bankrat kwam, zag en ... deed niets

AMSTERDAM, 7 OKT. De Bankrat kwam, zag en ... deed niets aan haar officiële tarieven, het disconto en het Lombardtarief.

Met hooggespannen verwachtingen werd de afgelopen week uitgekeken naar de bijeenkomst van de Bankrat van de Duitse Bundesbank. Allerwegen werd gespeculeerd op een verlaging van de officiële tarieven, zij het door de diverse financiële markten in verschillende mate.

Met name de obligatiehandelaren hielden bij de koersvorming rekening met een verlaging van de rentetarieven door de Bundesbank, resulterende in lagere kapitaalmarkttarieven. De valutahandel leek minder overtuigd, getuige het feit dat de dollar verzwakte: speculatie op een forse verlaging van de Duitse rente uit zich in een hogere dollar. De Bundesbank zou door het verlagen van de officiële tarieven de terugkeer van de rust in het wisselkoersmechanisme van het EMS hebben kunnen bewerkstelligen. Het zou worden gezien als een bekrachtiging door de Duitse monetaire autoriteit van het commitment van de Duitse en Franse politici aan de vaste wisselkoers tussen D-mark en Franse frank. De Bundesbankrat kwam vrijdag bijeen, bekeek de zaken en besloot niets aan de officiële tarieven te doen. Geenszins mag echter worden geconcludeerd dat de Bundesbank met een Ceasariaanse stelligheid concludeerde dat zij kwam, zag en overwon. Dat mag worden afgeleid uit de beleidswijzigingen die de Bundesbank wel aankondigde, zijnde een verkorting van de looptijd van de Duitse speciale beleningen en een fixering van de markttarieven op circa 8,9 procent. De eerste maatregel betekent dat de Bundesbank meer bewegingsruimte krijgt om snel op veranderende marktomstandigheden in te spelen, terwijl de tweede maatregel de facto een bescheiden verruiming van het monetaire beleid kan worden genoemd.

Voor de valutahandel was deze verruiming echter onvoldoende. Spanningen rond de zwakke EMS-munten - inclusief lire en pond - laaiden op. Een bevestiging van de grote onzekerheid die in de markt is geslopen. Voor de geldmarkt echter betekende de bescheiden monetaire verruiming toch een signaal voor iets lagere markttarieven, vooral in de langere termijnen van de geldmarkt.

De Nederlandse geldmarkt werd de afgelopen week in beginsel verkrapt door omvangrijke belastingafdrachten aan het Rijk en de toeneming van de bankbiljettencirculatie. Het saldo van 's Rijks schatkist nam toe met ongeveer 2,9 miljard gulden. Voorts werd de geldmarkt verkrapt door deviezentransacties. De resulterende verkrapping van de geldmarkt werd goeddeels gecompenseerd door een verlaging van de geldmarktkasreserveverplichting met 4,3 miljard gulden. Desalniettemin moest het bankwezen op het contingentsverbruik interen: de besparing op dit verbruik liep in de verslagweek met 1 procentpunt terug.

Bron: Economisch Bureau ING Bank