De Vries wil af van loonkostensubsidie

DEN HAAG, 2 OKT. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) vindt dat werkervaringsplaatsen, banenpools en loonkostensubsidies weinig effectief zijn. Dit vooral omdat de doorstroming naar reguliere arbeidsplaatsen beperkt blijft. De Vries overweegt daarom sommige arbeidsmarktinstrumenten af te schaffen.

De Vries zegt dit vandaag in een vraaggesprek met deze krant. Hij vindt dat genoemde maatregelen relatief veel geld kosten. De minister noemt als voorbeeld de Wet Loonkostenreductie Op Minimumloonniveau (WLOM) en de wet Vermeend/Moor, die werkgevers vrijstelt van het betalen van premies. De Vries vermoedt dat actieve bemiddeling in combinatie met scholing een effectiever arbeidsmarktinstrument is.

De Vries sluit zich met deze opmerkingen aan bij recente kritiek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het Planbureau is er sprake van “een zekere overproduktie van beleid”. Het resultaat zou, ondanks grote inspanningen en geldelijke investeringen, “betrekkelijk gering” zijn.

Het Tweede-Kamerlid W.A. Vermeend (PvdA), initiatiefnemer voor de wet Vermeend/Moor uit 1986, toonde zich vanmorgen uiterst verbaasd over de kritiek van De Vries op "zijn' wet. Volgens Vermeend toonde een evaluatie anderhalf jaar geleden nog aan dat de resultaten positief waren. Vermeend: “Van de arbeidsbureaus hoorden we dat de maatregelen goed werkten”.

Vermeend/Moor geeft werkgevers maximaal vier jaar lang gedeeltelijke premievrijstelling, en vierduizend gulden als bijdrage in de kosten van training en begeleiding. De premievrijstelling wordt, stelde Vermeend, dus niet uit de begroting van De Vries gefinancierd maar door de sociale fondsen. Waarbij bovendien sprake zou zijn van "onderbesteding'.

Wat de subsidie van loonkosten op minimumniveau betreft is Vermeend het daarentegen geheel met De Vries eens. “Die wet werkt volgens mij niet. Het is een idee van De Vries zelf. Hij wilde de loonkosten boven het minimumloon niet subsidiëren. Maar dan belemmer je dus de doorstroming, want de meeste minimumloners verdienen na driekwart jaar meer dan het minimumloon.” Het Centraal Planbureau heeft volgens Vermeend berekend dat subsidies tot iets boven het minimumloon “veel hogere effecten” gehad zouden hebben.

De VVD vindt afschaffing van de loonkostensubsidies “prematuur”. Volgens een woordvoerder van de VVD-fractie in de Tweede Kamer komt de VVD binnenkort met voorstellen om de loonkostensubsidies “meer handen en voeten” te geven, zodat ook mensen in deeltijdarbeid ervan kunnen profiteren.

    • Kees Calje