Frans tekort blijft onder EMU-norm

PARIJS, 30 sept. De Franse regering heeft vanmorgen de laatste hand gelegd aan de begroting voor 1993, die als voorzichtig en weinig verrassend geldt. De regering-Bérégovoy heeft gezien het slechte economische klimaat en tegenvallende inkomsten weinig ruimte voor nieuwe inititatieven.

Het tekort op de begroting 1993 zal 160 à 170 miljard francs bedragen. Dit tekort komt overeen met 2,2 procent van het bruto nationaal produkt. Frankrijk blijft daarmee ruim binnen de limiet (3 procent van het BNP) dat in het verdrag van Maastricht als voorwaarde voor toetreding tot de Europese mopnetaire unie wordt gesteld.

De begroting voorziet in een stijging van de overheidsuitgaven met 3,5 procent. De regering gaat uit van een een economische groei met 2,6 procent in 1993, hetgeen volgens sommige deskundigen rijkelijk optimistisch is.

Slechts op vier beleidsterreinen - onderwijs, werkgelegenheid, justitie en (interne) veiligheid - is een beperkte stijging van de uitgaven voorzien. De meeste overige ministeries moeten bezuinigen. Voor de Franse belastingbetalers zijn er twee kleine voordelen: een beperkte verlaging van de inkomstenbelasting voor gezinnen met schoolgaande en studerende kinderen en een premie van 2.000 francs bij de aankoop van een auto die van een katalysator is voorzien.

In 1993 moeten alle nieuwe auto's ingevolg een besluit van de Europese Gemeenschap uitgerust zijn met een katalysator. Dat betekent een extra uitgave van 3.000 tot 5.000 francs, afhankelijk van het type auto. Met het toekennen van de premie in 1993 hoopt de regering te voorkomen dat de Fransen in groten getale voor eind dit jaar nieuwe auto's kopen en de automarkt volgend jaar inzakt. Slechts twee procent van de Franse auto's is thans uitgerust met een katalysator.

De uitkomst van het begrotingstekort over 1992 is nog onzeker. Naar verwachting zal het circa 170 miljard francs bedragen, bijna twee keer zoveel als vorig jaar was begroot. Deze stijging vloeit voort uit de verminderde economische activiteit. De belastinginkomsten zullen eind dit jaar 60 miljard francs lager uitkomen dan was begroot. De BTW levert 30 miljard francs minder op, omdat de Fransen minder consumeren en meer sparen. De opbrengst van de vennootschapsbelasting is eveneens 30 miljard lager dan was berekend.

    • Jan Gerritsen