Nedship Bank boekt licht lagere halfjaarwinst

In een bericht over de eerste zes maanden van 1992 deelt Nedship Bank uit Rotterdam mede dat door stagnatie of terugval van de economische bedrijvigheid in de voor de zeescheepvaart belangrijke landen, de vraag naar scheepsruimte onvoldoende is geweest om het licht toegenomen aanbod op te vangen.

De vrachtprijzen daalden in bijna alle sectoren en daarmee de prijs van tweedehands tonnage. De opleg van schepen nam nog maar licht toe, voor sloop werd evenwel aanzienlijk meer tonnage aangeboden. De animo tot nieuwbouw verminderde en daarmee ook de wereldorderportefeuille.

In de Rijn- en binnenvaart waren de resultaten eveneens lager mede door eerdergenoemde oorzaken. Ook de visserij kampte met problemen, daar zowel de vangsten als de prijzen daalden. Nedship Bank meent dat gezien de geschetste omstandigheden het financiële resultaat over de eerste jaarhelft bevredigend mag worden genoemd. In die periode werd een leningproduktie gerealiseerd van bijna 350 miljoen gulden, waardoor de portefeuille steeg tot 1.907 miljoen gulden. Het verschil tussen ontvangen en betaalde rente steeg met 11 procent, de provisiebaten namen toe met 3 procent. Het bruto resultaat bedroeg 17,9 miljoen gulden tegen 18,8 miljoen over de eerste zes maanden van het jaar er voor en 36,8 miljoen over geheel 1991. Aan de voorziening algemene bedrijfsrisico's werd 7,5 miljoen gulden toegevoegd. De netto winst daalde van 8,7 miljoen in de eerste helft van 1991 tot 7,9 miljoen gulden over het eerste semester van 1992. Indien de dollar dit jaar niet verder in waarde daalt, moet over geheel 1992 een lichte verbetering kunnen worden verwacht, zo schrijft de directie.