PvdA: gemeenten moeten op onderwijs meer invloed krijgen

DEN HAAG, 23 SEPT. De gemeenten moeten meer invloed krijgen op de verhouding tussen bijzondere en openbare scholen. Door de vrijheid van onderwijs zijn “vanzelfsprekende correctiemechanismen” in vraag en aanbod “geheel buiten het gezichtsveld” geraakt. De spreiding van openbare en bijzondere scholen moet afhankelijk worden van een periodieke peiling naar het onderwijs dat ouders met kinderen in de leerplichtige leeftijd verlangen.

Dit schrijft de Tweede-Kamerfractie van de PvdA in een vanmiddag gepresenteerd plan voor vergaande autonomievergroting en decentralisatie in het onderwijs. Om deze vergroting van de macht van gemeenten een kans te geven, zullen de gemeenten het schoolbestuur van openbare onderwijs moeten overdragen aan een aparte commissie waarin ook ouders, andere belanghebbenden en onafhankelijke deskundigen zitting kunnen hebben, zo vindt de PvdA. De fractie stelt voor de primaire onderwijstaken, zoals de onderwijskundige inrichting en het personeelsbeleid, over te laten aan de scholen. Bestuurlijke schaalvergroting en flexibilisering van de rechtspositie van het personeel noemt zij een onmisbare voorwaarde. Secundaire onderwijstaken als het beheer van de gebouwen, het onderwijsachterstandsbeleid, de schoolbegeleiding en de planning en lokaties van scholen wil de fractie toewijzen aan de gemeentelijke overheden. Nu worden deze taken nog door het rijk vervuld. Het ministerie van onderwijs behoudt in het PvdA-plan zijn wetgevende taak. Zijn taak op het terrein van kwaliteitsbewaking en onderwijsvernieuwing zal in de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden stringenter moeten worden uitgevoerd.

De PvdA-fractie voorziet “in ieder geval psychologische problemen” met het bijzonder onderwijs als de gemeenten belangrijke beleidsmiddelen ten aanzien van alle scholen zullen krijgen en tegelijkertijd blijven functioneren als schoolbestuur van het openbaar onderwijs. Daarom acht de fractie de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden "onbereikbaar' als de gemeenten het schoolbestuur van het openbaar onderwijs niet overdragen aan een "functionele commissie'. Deze commissie neemt dan bijna alle bevoegdheden van de gemeente als schoolbestuur over. Volledige privatisering van het onderwijs, waarbij uitsluitend onafhankelijke stichtingen of verenigingen als schoolbestuur kunnen fungeren, wijst de fractie “om principiele redenen” af.