Het Nederlands Juristenblad

Naar ons oordeel is Maastricht een mijlpaal op de weg naar een voortgaande Europese integratie.

Hierbij vormt het geheel van bepalingen over de EMU de kern. Het verwezenlijken en instandhouden van de interne markt is zonder de aanvulling van de EMU buitengewoon moeilijk. De met de EMU samenhangende bepalingen zijn als geheel noodzakelijk en in verhouding met het te bereiken doel. Zij vertonen een duidelijke consistentie en maken een beleid mogelijk ter bereiking en handhaving van een Economische en Monetaire Unie. Daarnaast valt te wijzen op de versterking van het institutionele kader van de Europese Gemeenschap en het verhogen van het democratisch gehalte van de besluitvorming. Hier zijn de resultaten minder spectaculair. Niettemin zijn er nuttige vorderingen gemaakt. In het Unie Verdrag wordt voor het eerst een beleid met twee snelheden aanvaard. Dit geldt in de eerste plaats voor het monetair beleid. Ook ten aanzien van de sociale politiek is in feite tot twee snelheden besloten. Maastricht is ongetwijfeld ook een hinderpaal. Het Verdrag is vrijwel onleesbaar. Het uitdelen van een half miljoen exemplaren vlak voor het Deense referendum heeft ongetwijfeld de weerstand ertegen vergroot. Maastricht creëert ook een onnodig ingewikkelde structuur van de Unie met zijn verschillende pijlers. Op vele terreinen zullen de wijzigingen en aanvullingen van Maastricht voor hoofdbrekens zorgen, de bepalingen over de sociale politiek zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Eenzelfde kritiek was ook te beluisteren naar aanleiding van de Europese Akte. Wij schatten uiteindelijk toch de voordelen van Maastricht hoger in dan de nadelen.

H.G. Schermers en P.J. Slot in het NJB van deze week