Bewindslieden zien financiële tweedeling EG

WASHINGTON, 21 SEPT. - De Europese Gemeenschap is in de richting geschoven van een tweedeling op het gebied van monetaire eenwording.

Dit valt af te leiden uit reacties van de EG-ministers van finaniën op de uitslag van het Franse referendum over het verdrag van Maastricht.

De bewindslieden waren in Washington voor de jaarlijkse vergadering van het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

Een herschikking van de munten die deelnemen aan het Europese Monetaire Stelsel, een Duitse rentedaling of een terugkeer van het Britse pond en de Italiaanse lire in het EMS zijn op korte termijn niet voorzien.

Overigens voorziet het Verdrag van Maastricht er al in dat niet alle EG-landen zich op hetzelfde moment bij de Europese centrale bank aansluiten en overgaan tot de uitgifte van één Europese munt.

een kleinere groep landenDe EG-ministers gaven een vijf-regelige verklaring uit waarin ze het resultaat van het referendum verwelkomden, hun hoop uitspraken dat de valutamarkten tot rust zullen komen en onderstreepten dat het EMS “een sleutel tot economische stabiliteit en welvaart in Europa” blijft.

Uit de afgemeten reacties van EG-ministers op de Franse uitslag viel op te maken dat een monetaire tweedeling van de EG zich steeds duidelijker aftekent. De eisen voor economische aanpassing die in het Verdrag van Maastricht zijn opgenomen zijn voor een aantal lidstaten erg hoog gegrepen, zei minister van financiën Kok. “De afgelopen dagen hebben de verschillen in snelheid zich scherper gemarkeerd”, aldus Kok. “Onderscheid in het tempo is duidelijk zichtbaar en op zichzelf is dat geen ramp.” Zijn Deense collega Rasmussen zei dat de huidige situatie in feite een “systeem van twee snelheden” is, met een “harde kern van munten gegroepeerd om de Duitse mark en daaromheen een groep van meer flexibele munten.” De Duitse minister van financiën Waigel maakte een onderscheid naar landen die al dan niet “de gestelde eisen” nakomen.

Kok maakte duidelijk dat er “veel bezwaren bestaan tegen de manier waarop Europa nu vorm krijgt.” Hij wees op krappe Deense afwijzing, de 49 procent van de Fransen die 'nee' heeft gestemd en de onzekerheid over de Britse parlementaire ratificatie van het verdrag. Het ontbreekt aan een stevig draagvlak voor 'Maastricht', zei hij. “We moeten de wijze waarop de economische en monetaire unie gestalte krijgt versterken, zo gaat het niet verder”, aldus Kok. Als voorbeelden van terreinen waarover “goed moet worden nagedacht” noemde hij het subsidiariteitsbeginsel, de buitenlandse- en de veiligheidspolitiek en de gevolgen van het wegvallen van de grenzen voor het asielbeleid en het personenverkeer.

het subsidiariteitsbeginsel, de buitenlandse- en de veiligheidspolitiek, de gevolgen van het wegvallen van de grenzen voor het asielbeleid en het personenverkeer en de discussie over uitbreiding en de onderhandelingen over de toekomstige financiering van de EG.

    • Roel Janssen