SCP

In het verleden werkte ik bij een afdeling van de voormalige hoofddirectie wetenschapsbeleid van het ministerie van onderwijs en wetenschappen, die een zekere verantwoordelijkheid droeg voor het welzijn van de sociale wetenschappen.

Eén van de grote problemen van "het veld' waarvoor de afdeling zich toen geplaatst zag, was dat de sociologische beroepsgroep beschikte over een aantal zeer talentvolle en produktieve individuele onderzoekers (Goudsblom, De Jong-Gierveld, Van Doorn, De Swaan, Schuyt), maar een professioneel opgezet onderzoeksinstituut met een regelmatige produktie van empirisch goed gefundeerd, en theoretisch interessant genoeg onderzoek zo jammerlijk miste.

Over het waarom en het hoe van deze Nederlandse lacune valt genoeg te zeggen om in bosrijke omgeving landgdurig te confereren. De discussies eindigden toen altijd met de opmerking dat we, temidden van de grauwe rapportjes producerende universitaire en zelfstandige onderzoeksinstituten, godzijdank nog het Sociaal en Cultureel Planbureau hadden. Het SCP had nauwelijks wetenschappelijke pretenties, maar het daar verrichte onderzoek torende in helderheid, coherentie, systematiek en relevantie hoog uit boven het toen gangbare "instituutspeil'.

Het Sociaal en Cultureel Rapport 1992 bleek vorige week interessant genoeg om een pagina van NRC Handelsblad te vullen, maar in het hoofdartikel werd daarvan weer afstand genomen. Het SCP blijkt "aan te schurken tegen de beleidswaar van de dag', en de onderzoekers staan eigenlijk ten onrechte op de "loonlijst van WVC' (zachte wetenschappers eten uit de staatsruif!), want dergelijk onderzoek "kan heel goed worden uitbesteed aan universiteiten of zelfstandige instellingen die op bestelling onderzoeken hoe het met het welzijn van Nederland is gesteld'.

De laatste stelling behelst niet minder dan een wonder. Als de voltrekking van dat wonder aantoonbaar is, zou ik het zeer waarderen als er, uit de bij de redactie ruimschoots aanwezige sociologische expertise, dieper werd ingegaan op dit interessante nieuws uit sociologenland. Zolang ik niet overtuigd ben, zou ik iedereen aanraden zuinig te zijn op het SCP.

    • Peter Schröder