Het vermaledijde koopkrachtplaatje

In april dreigde het kabinet te vallen over de inkomensverdeling. Na veel passen en meten blijft de koopkracht van de sociale minima op peil; mensen met een modaal (bruto 45.000 gulden) en twee keer modaal inkomen zien hun koopkracht met 1,5 procent stijgen. De modale ambtenaar gaat er volgend jaar 0,25 procent op vooruit. De alleenstaande WAO'er met een hoger inkomen dan het sociaal minimum gaat er één procent op achteruit (tabel 11).

CDA-minister De Vries en PvdA-staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) onderstrepen dat het verschil in koopkrachtontwikkeling tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden ertoe bijdraagt dat werken financieel aantrekkelijker wordt voor niet-werkenden. In de Sociale Nota 1993 van het kabinet wordt een vergroting van het inkomensverschil tussen uitkering en laagste CAO-loon met tien procent bepleit.