FNV: begroting "onaanvaardbaar'; VNO heeft waardering voor plannen van kabinet

DEN HAAG, 15 SEPT. Gematigd positieve reacties van de grote werkgevers, forse kritiek van het midden- en kleinbedrijf, en een “onaanvaardbaar” van de grootste vakcentrale, de FNV. Dit zijn, kort samengevat, de reacties uit het bedrijfsleven op de Miljoenennota 1993 die vanmiddag is gepubliceerd.

Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) heeft “waardering” voor het kabinetsstreven naar een lagere collectieve lastendruk, een hogere arbeidsdeelname, een kleiner overheidstekort, een “evenwichtig” inkomensbeleid en een betere infrastructuur. Maar er zou volgens het VNO best méér kunnen gebeuren.

Het VNO wijst erop dat het bedrijfsleven zijn internationale concurrentiepositie nu alleen kan handhaven door in te teren op de winstmarges. De verlichting van de lastendruk wordt bovendien deels behaald doordat de reserves van de sociale fondsen worden aangetast. “Een exercitie die je maar éénmaal kunt uithalen”, aldus het VNO. Het VNO staat positief tegenover het inkomensbeleid van het kabinet, en het besluit de uitkeringen slechts met 2,5 procent te laten stijgen (bij een inflatie van bijna 4 procent). Maar een verhoging volgend jaar van het arbeidskostenforfait, waardoor werken voor mensen met een uitkering aantrekkelijker zou worden, heeft het VNO “node gemist”.

De FNV wijst het “bewust vergroten van de inkomensverschillen” echter absoluut af. “Het kabinet is volledig gefixeerd op het prikkelen van werklozen en doet te weinig om het aantal banen te vergroten.” De FNV vindt verder dat de voorgenomen ingreep in WAO-uitkeringen ten minste tot 1995 moet worden opgeschort, gezien “de duidelijke kentering ten goede in het aantal WAO'ers en zieke werknemers”. De christelijke vakcentrale CNV noemt centraal overleg over loonmatiging en werkgelegenheid noodzakelijk. “Dat is de belangrijkste boodschap uit de Miljoenennota.”

Centraal overleg met het kabinet en de vakbeweging heeft volgens het VNO echter geen zin zolang de vakbeweging haar ideeën over het begrip "loonruimte' niet loslaat. Geld voor bijvoorbeeld scholing kan alleen worden vrijgemaakt als de Vut op de helling gaat.

Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) is gematigd positief; het spreekt van “goede aanzetten voor versterking van de economie”. Echter, op korte termijn schiet het kabinetsbeleid volgens het NCW tekort als het gaat om de collectieve lastendruk, de infrastructuur en het industriebeleid. Ook is het kabinet te optimistisch over de economische ontwikkeling. Aanpassing van diverse kabinetsplannen zal in het najaar waarschijnlijk onvermijdelijk blijken, aldus het NCW.

De ondernemersorganisaties KNOV en NCOV vinden dat het kabinet veel te weinig gebruik maakt van de groeimogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf, zeker nu het vergroting van de arbeidsparticipatie zo hoog in het vaandel heeft staan. “In plaats daarvan richt de overheid het vizier onevenredig op de grote bedrijven.” Een hogere arbeidsparticipatie moet onder meer worden bereikt door “zwaardere sancties in het geval werklozen werk weigeren”.