Exit Simons

Het doorzetten van het plan-Simons in zijn huidige vorm leidt inderdaad, zoals Flip de Kam stelt in "Exit Simons' (NRC Handelsblad, 8 september), tot een forse stijging van de collectieve lasten en daarmee tot een ontwrichting van het gezamenlijke tarief van inkomstenbelasting en premies voor volksverzekeringen.

Als directeur van een ziekenhuis waarbinnen een revalidatiecentrum valt (de revalidatiefunctie is per 1 januari samen met de medicijnen onder de volksverzekering AWBZ gebracht) heb ik ervaren dat de overgang naar het nieuwe stelsel tot onoverkomelijke invoeringsproblemen leidt. De staatssecretaris c.s. hebben deze problemen bij de introductie van marktwerking en deregulering van de ingewikkelde overheidsregelgeving sterk onderschat.

Ik zou de bevlogen en betrokken staatssecretaris de visie van een groeiend aantal, eveneens betrokken, ziekenhuisdirecteuren aan de hand willen doen. Breng de chronische zorgvormen waaronder zwakzinnigenzorg, verpleeghuizen, en delen van de psychiatrie onder een vernieuwde AWBZ met een inkomensafhankelijke premie. Deze zorgsectoren hebben blijvende behoefte aan overheidsregulering om in een vrije markt niet tussen wal en schip te vallen.

Breng de curatieve zorg waaronder ziekenhuis- en revalidatiezorg (medisch specialistische zorg), huisarts en medicijnverstrekking buiten de collectieve lastensfeer door de ziekenfonds- en particuliere verzekeringsvormen om te zetten in een geprivatiseerde schadeverzekering. Hier geldt een inkomensonafhankelijke premie. De overheid kan haar plicht om te zorgen voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg nakomen door voor de duurdere curatieve voorzieningen een (basis)pakket te omschrijven.

Voor dit basispakket kan zij een wettelijk verplichte verzekering voorschrijven, conform de Wettelijke Aansprakelijkheids (WA)-verzekering. Het deel van de curatieve zorg dat niet onder dit basispakket valt, bijvoorbeeld huisarts en plastische chirurgie, wordt in volledig vrije concurrentie tussen verzekeraars in pakketten aangeboden waar men zich al dan niet voor kan verzekeren.

Pas dan ontstaat voor deze curatieve sector echte marktwerking en kunnen (potentiële) patiënten in belangrijke mate kiezen voor eigen bijdragen of eigen risico's. Het grootste deel van de gezondheidszorgkosten wordt zo buiten de premies volksverzekering gebracht en heeft geen invloed meer op belasting/premieschijven en inkomenspolitiek.

    • Sint Maartenskliniek Nijmegen
    • Drs. W.J.H.M. de Bie