Afschaffing van het cyclisch waterpeilbeheer in ...

Afschaffing van het cyclisch waterpeilbeheer in de Oostvaardersplassen, zoals voorgesteld door de Natuurbeschermingsraad, zal leiden tot een afname van de soortrijkheid van de flora en fauna in dit gebied.

A. Muller, Vrije Universiteit Amsterdam

Van een econoom zou men moeten kunnen eisen dat hij of zij bereid is een redelijk bedrag in te zetten op de door hem of haar gemaakte voorspellingen.

C.T.M. Elbers, Vrije Universiteit Amsterdam

De opzichter van bouw- en woningtoezicht en de vuilnisman hebben ten aanzien van infectieziekten misschien een belangrijker rol in de maatschappij dan de arts, zij het tegen een aanzienlijk geringere beloning in geld en achting.

B. Ballast, Rijksuniversiteit Groningen

Het binnen gereformeerd-vrijgemaakte kring gevoerde debat rond de veranderde karakteristieken van deze groepering zal kenmerken van een papegaaien-discussie vertonen, zolang empirisch inzicht in de feitelijke veranderingsprocessen ontbreekt. Sociale wetenschappers zouden er goed aan doen hun bijdrage met name daarop te richten.

A.B. Dijkstra, Rijksuniversiteit Groningen