Kwart agenten zoekt naar werk buiten politie

DEN HAAG, 11 SEPT. Een kwart van alle uitvoerende politieagenten oriënteert zich op functies buiten de politie. Dit is een gevolg van reorganisatie van de politie.

Volgens veel politiemensen komt die reorganisatie neer op onpersoonlijke werkomstandigheden, vergroting van de woon-werk-afstand en minder aantrekkelijke functies. Dit blijkt uit een eerder dit jaar gehouden onderzoek naar het draagvlak binnen de politie voor reorganisatie van het bestel.

Volgend jaar moeten de bijna 40.000 ambtenaren van rijks-en gemeentepolitie samengaan in 25 regionale politiekorpsen en een korps landelijke diensten. Het onderzoeksbureau B&A groep, die jaarlijks in opdracht van de ministeries van binnenlandse zaken en justitie onderzoek verricht naar de voortgang van die reorganisatie, concludeert in een nu bekend geworden rapport dat het draagvlak voor het veranderingsproces “tanende” is. Meer dan de helft en soms driekwart van de ondervraagde politiemensen twijfelt er aan of de doelen van die operatie, verbetering van kwaliteit en efficiency, gehaald worden.

Er bestond ten tijde van het onderzoek ook “grote scepsis” onder politiemensen over de mogelijkheden die de reorganisatie biedt om veelvoorkomende criminaliteit te bestrijden. Gevreesd wordt verder dat het werk minder bevredigend zal worden door schaalvergroting en "veronpersoonlijking'.

De motivatie is blijkens het onderzoek het sterkst teruggelopen bij uitvoerende politieambtenaren van middelbare leeftijd: hiervan zou 48 procent op zoek zijn naar een andere functie binnen of buiten de politie. Bij jonge uitvoerende politiemensen zou het gaan om veertig procent. “Geconcludeerd kan worden dat het operationeel niveau op het ogenblik de kern van de reorganisatie, dat wil zeggen het behalen van de doelstellingen waarom het destijds allemaal begonnen is, in twijfel trekt,” aldus de onderzoekers.

Zij stellen wel dat er rekening gehouden moet worden met de fase waarin de reorganisatie zich op het moment van onderzoek bevond. Verwacht wordt dat de motivatie van politiemensen weer toeneemt wanneer er meer duidelijkheid bestaat over het toekomstig functioneren.

    • Frank Vermeulen