Raad van State: plan ziekteverzuim is te technisch

DEN HAAG, 10 SEPT. De Raad van State keert zich tegen het plan van het kabinet om de werkgever te laten betalen voor de eerste zes weken ziekteverzuim. 's Lands hoogste adviescollege, dat elk wetsontwerp van advies voorziet, vindt de kabinetsplannen op dit punt technisch en juridisch slecht uitgewerkt.

De Raad van State geeft alle steun aan het streven naar minder WAO- en Ziektewetuitkeringen, maar verzet zich tegen het vooruitzicht dat ziektewetrechten straks in twee verschillende wetten worden geregeld: het Burgerlijk Wetboek voor de eerste zes weken (drie weken voor kleine bedrijven), en de Ziektewet daarna. Dat betekent dat conflicten voor twee verschillende rechters, de kantonrechter en de rechtbank, kunnen worden uitgevochten.

De Raad vindt het ook niet juist dat het kabinet de controle en de begeleiding van zieke werknemers tijdens de eerste drie of zes weken ziekteverzuim weghaalt bij de bedrijfsverenigingen. Die komen er pas daarna weer aan te pas. De Raad vindt het bureaucratisch en weinig effectief als er twee instanties bij het verzuim worden betrokken. De geraamde bezuinigingen - 1,6 miljard gulden - zullen daardoor mogelijk niet worden gehaald, aldus de Raad.

De Raad van State adviseerde het kabinet eind vorige week over het nieuwe wetsontwerp Arbeidsomstandigheden (Arbo), het wetsontwerp Terugdringing Beroep Arbeidsongeschiktheid (TBA) en het wetsontwerp Terugdringing Ziekteverzuim (TZ). De wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV), die werkgevers verplicht tot een forse boete als zij een werknemer 'afstoten' naar de WAO, werd dit voorjaar van kracht.

Hoewel de inhoud van adviezen van de Raad van State nog geheim is, lekte eerder deze week uit dat de Raad akkoord gaat met de voorgenomen bevriezing van de uitkering van WAO-ers jonger dan vijftig jaar. Op dit punt had niet alleen de oppositie in de Tweede Kamer, maar ook de PvdA vraagtekens gezet: mogen uitkeringsrechten beperkt worden van werknemers die in het verleden premie hebben betaald? Volgens de Raad van State is de WAO echter geen gewone verzekering waarbij rechten worden opgebouwd, maar een omslagstelsel waarbij de huidige werkenden betalen voor de huidige uitkeringsgerechtigden. Van opgebouwde rechten is dus geen sprake. Overigens heeft de Raad van State ook wat de WAO betreft vraagtekens. Zullen de bedrijfsverenigingen in staat zijn, zo de Raad zich af, om van de huidige WAO-ers er 300.000 te herkeuren? De Raad verwacht ook om die reden dat de geraamde bezuiniging (op termijn vijf miljard gulden) niet kan worden gerealiseerd.