Grote vrees voor "uitvlaggen'

ROTTERDAM, 10 SEPT. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) heeft 150 miljoen gulden in haar begroting voor 1993 gereserveerd voor steun aan Nederlandse reders. Dit heeft C.B.H. Stal, algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging (KNRV) desgevraagd meegedeeld.

De steun bestaat uit drie componenten. Ten eerste is 90 miljoen gulden uitgetrokken voor de voortzetting van een fiscale regeling die de loonkosten van de reders drukt. Dit is de zogeheten 35-procentsregeling: de reders hoeven 35 procent van de inkomstenbelasting over het loon van de zeevarende niet af te dragen. Dit komt neer op een vermindering van de loonkosten met circa 9 procent. De reders hadden liever gezien dat het percentage van 35 procent naar 50 was opgetrokken. Dit wilde het ministerie van financiën niet billijken wegens de eventuele precedentwerking.

Ten tweede is 30 miljoen gulden gereserveerd voor een investeringsregeling. En ten slotte is een zelfde bedrag bestemd als investeringsaftrek. Over de precieze invulling van deze laatste twee onderdelen heeft nog overleg plaats tussen het ministeries van financiën en verkeer en waterstaat. Wellicht zal de overheid ook na 1993 150 miljoen gulden steun per jaar voor de reders uittrekken.

De KNRV pleit al geruime tijd voor steun aan de Nederlandse reders. Volgens een onderzoek dat de KNRV heeft laten uitvoeren, zou bij ongewijzigd beleid 60 procent van de Nederlandse koopvaardijvloot ervoor kiezen onder een (goedkope) buitenlandse vlag te varen, het zogeheten uitvlaggen. Varen onder bij voorbeeld Panamese of Liberiaanse vlag levert de scheepseigenaren allerlei extra belastingvoordelen op.

Eind dit jaar loopt het pakket steunmaatregelen af dat in 1987 werd genomen om te voorkomen dat de de Nederlandse vloot massaal zou uitvlaggen. Een van die maatregelen is de Investeringspremie Zeescheepvaart (IPZ). De overheid vergoedde dit jaar nog 10 procent van de investeringen in nieuwe schepen. Onzekerheid over het al dan niet voortzetten van de IPZ of andere steunmaatregelen had tot gevolg dat reders hun investeringsplannen opschortten.

Indirect zullen Nederlandse werven ook profiteren van de rederssteun, zo is de verwachting. Circa 80 procent van het geld dat Nederlandse reders in nieuwe schepen steken, vorig jaar één miljard gulden, komt terecht bij werven in Nederland.