De Waal van Dienstenbond in bestuur van vakcentrale FNV

ROTTERDAM, 9 SEPT. Voorzitter L. de Waal van de Dienstenbond FNV stapt waarschijnlijk over naar het bestuur van de vakcentrale FNV. Hij heeft positief gereageerd op het verzoek zich kandidaat te stellen voor een "beleidsinhoudelijke portefeuille'.

In het federatiebestuur bestaat sinds begin deze maand een vacature door het vertrek van penningmeester M.S. Negeman, die directeur van de Algemene Spaarbank Nederland is geworden. De Waal wordt in elk geval geen penningmeester. Afgesproken is dat de taken in het zeven leden tellende federatiebestuur worden herschikt. Het overleg daarover wordt volgende maand afgerond. Binnen de vakcentrale wordt er rekening mee gehouden dat secretaris J. Draijer (sociaal-economische zaken en coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid) penningmeester wordt en dat De Waal (een deel) van diens werkzaamheden overneemt.

Met de vermoedelijke overstap van De Waal, die de dienstenbond (84.000 leden) vier jaar leidt, haalt de vakcentrale een van de prominentere critici uit eigen gelederen in huis. Afgelopen voorjaar brak hij in het tijdschrift Zeggenschap een lans voor een snelle hervorming van de FNV. Anders zal volgens hem de interesse van de aangesloten vakbonden in de centrale snel verminderen. Zowel de "europeanisering' als de levensnoodzaak van de aangesloten bonden de eigen positie in de bedrijven en bedrijfstakken te versterken, nopen de vakcentrale volgens hem tot aanpassing van structuur en werkwijze. “Van de vakcentrale wordt een toegevoegde waarde verwacht op het gebied van beïnvloeding van "de politiek', maar haar geloofwaardigheid staat onder druk door de autonome koers van de bonden.” Concreet plaatste hij onder meer vraagtekens achter het bestaansrecht van de huidige jongerenorganisatie en het naast elkaar bestaan van de Vrouwenbond FNV en een vrouwensecretariaat.

In een reactie op zijn kanditatuur zegt De Waal dat hij versterking van de positie van de vakcentrale van groot belang acht. “Vaak wordt de bestaande organisatievorm als verworven recht beschouwd. Dat vind ik onzin. Het zou bij de dynamiek van de vakbeweging moeten horen na te gaan of de structuur nog wel past bij de moderne tijd”, aldus De Waal. De discussie over vernieuwing van de FNV-structuur smoorde afgelopen jaren in een terughoudende opstelling van de relatief bemiddelde bonden (industriebond, bouw- en houtbond en ambtenarenbond), die ook qua ledental het meeste gewicht in de schaal leggen.