Conflict ministeries over politiebureaus

DEN HAAG, 9 SEPT. Tussen de ministeries van financiën, binnenlandse zaken en justitie is een hoog oplopend conflict gerezen over de huisvesting van de toekomstige regionale politie.

Financiën wil de regio's volgend jaar laten betalen voor de overdracht van de politiebureaus en zo de staatsschuld met 2,5 miljard gulden verminderen. Justitie en Binnenlandse Zaken verzetten zich hiertegen. Dit blijkt uit interne stukken van de betreffende departementen.

Naar wordt verwacht zullen de betrokken bewindslieden eind september over deze kwestie besluiten. Vandaag zou de voorzitter van het korpsbeheerdersberaad, burgemeester Hermans van Zwolle, er minister Dales (binnenlandse zaken) over spreken.

De vier korpsbeheerders van de toekomstige regiokorpsen in de Randstad hebben eerder deze week al “met kracht stelling genomen” tegen het voornemen van Financiën. Dit blijkt uit een brief van de Amsterdamse burgemeester Van Thijn, korpsbeheerder van de regio Amsterdam-Amstelland, afgelopen maandag aan Dales. Van Thijn becijfert dat als gevolg van de door Financiën voorgestane transactie alleen al de korpsen in de Randstad de komende twintig jaar vastzitten aan een gezamenlijke schuld van bijna anderhalf miljard gulden. Afbetaling van die schuld zal volgens Van Thijn tot gevolg hebben dat minder politiemensen kunnen worden aangesteld. “In termen van politiezorg betekent dit dat over de genoemde periode meer dan 15.000 mensjaren aan de korpsen in de randstad worden onttrokken”, zo schrijft Van Thijn.

De kwestie van de huisvesting van de politiekorpsen is een gevolg van de grootscheepse reorganisatie van het politiebestel die op dit moment gaande is. Volgend jaar fuseren de korpsen van rijks- en gemeentepolitie tot 25 regiokorpsen en een korps waarin de landelijk opererende diensten zijn ondergebracht. Deze korpsen hebben de vorm van zelfstandige bestuursorganen die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van het eigen budget. Een gevolg is dat deze politieregio's ook eigenaar worden van de politiebureaus. De gebouwen van de rijkspolitie zijn nu nog eigendom van het rijk, terwijl de gemeentepolitiebureaus bezit zijn van de gemeenten. De geschatte waarde van alle politiebureaus bedraagt 2,5 miljard.

Pag 3: Ministers: bureau's naar korpsen, geen betaling

De beide politieministers Hirsch Ballin en Dales willen dat de politiebureau's zonder betaling (“om niet”) in eigendom overgaan naar de toekomstige politieregio's. Hierover bestond vorig jaar overeenstemming tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk.

Om de overdracht van het onroerend goed te kunnen financieren moeten de regiokorpsen zich diep in de schulden steken. Financiën meent dat de korpsen zeer goed in staat zullen zijn die schulden af te lossen door een structurele verhoging van het politiebudget met 325 miljoen gulden. Dit bedrag bestaat uit het jaarlijkse reeds beschikbare budget voor nieuw- en verbouw van 125 miljoen gulden plus 200 miljoen gulden extra die vrijkomen doordat het Rijk geen rentelasten meer hoeft te dragen voor het onroerend goed van de politie.

De korpsbeheerders van de randstad-regio's zijn echter van mening dat zij zullen worden geconfronteerd met “relatief hogere prijzen en dus hogere schulden en lasten dan de rest van het land.” Daardoor zal de verhoging van het politiebudget in het Westen onvoldoende zijn. “De regio's in het westen zullen aanzienlijk uit eigen middelen moeten bijdragen om de kosten af te lossen,” zo schrijft Van Thijn.

In een interne notitie schrijft het coördinerend politieberaad, het platform van de korpschefs, dat overdracht van de politiebureau's tegen betaling “in feite een koppeling is van de herverdeling van de staatsschuld aan de reorganisatie van het politiebestel”. “Politiek gezien is dat voor de minister van financiën voordelig vanwege de uiterlijke schijn die beperking van het financieringstekort en verhoging van het politiebudget met zich meebrengen,” zo schrijft het politieberaad.

De voorzitter van de politiebond ACP, M. Blijleven, reageert verbolgen op het voornemen van Financiën. “De reorganisatie van de politie wordt extra belast. De meeste regio's moeten al in koppen terug door de herverdeling van de politiesterkte in het land. Die zitten straks met prachtige bureau's zonder agenten.”

    • Frank Vermeulen