VVD wil leger verder verkleinen dan kabinet

DEN HAAG, 8 SEPT. Een werkgroep met vooraanstaande leden uit de VVD stelt voor het leger te verkleinen tot zeventig- à tachtigduizend beroepsmilitairen en dienstplichtigen. De dienstplichtwet moet volgens de VVD niet meer zo strak worden toegepast als nu gebeurt. Volgens de Defensienota van minister Ter Beek (defensie) moet de krijgsmacht in het jaar 2000 ongeveer 98.000 man bevatten. De huidige krijgsmacht kent ongeveer 130.000 manschappen.

Volgens het nog niet gepubliceerde rapport van een werkgroep met deskundigen van de Teldersstichting (het wetenschappelijk bureau van de VVD), de VVD-defensiecommissie en het instituut Clingendael, vormt een klein leger het beste antwoord op de veranderende veiligheidssituatie in de wereld. De werkgroep stelt wel als voorwaarde dat zogeheten "mobilisabele eenheden' van dienstplichtigen achter de hand worden gehouden, onder meer voor het geval de situatie in Midden- en Oost-Europa uit de hand loopt. In oorlogstijd zou de krijgsmacht dan over ten minste 100.000 man moeten kunnen beschikken.

Het kabinet lijkt minder ver te willen gaan met de verkleining van de krijgsmacht dan de VVD. Gezien de voorwaarden die de werkgroep aan het kleinere leger stelt ontkent fractie-specialist S. van Heemskerck (VVD), geen lid van de werkgroep, dat de VVD verder gaat dan het kabinet bij de verkleining van de krijgsmacht.

Het rapport van de VVD dient als voorbereiding van een nieuw defensie-standpunt van de Liberalen. Morgen praat de Tweede-Kamerfractie over het rapport. Op 19 september bepaalt de partijraad van de VVD zijn standpunt. De werkgroep wil de dienstplichtwet handhaven maar de opkomstplicht schrappen. In bijzondere gevallen kan deze "slapende' dienstplichtwet weer worden geactiveerd. De werkgroep voelt veel voor een vrijwilligersleger.