Van der Giessen wil financieel los van de overheid

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, 8 SEPT. Scheepswerf Van der Giessen-de Noord zal zich financieel losmaken van de overheid. De langlopende leningen van 34 miljoen gulden bij de ABN Amro en de Nationale Investeringsbank NIB zullen door een bankenconsortium worden overgenomen.

Er zullen nieuwe aandelen worden uitgegeven en de rechten van de NIB op een deel van de jaarwinsten zullen worden afgekocht. Dit heeft de onderneming gisteren bekendgemaakt.

In 1978 schoot de overheid Van der Giessen te hulp met een investeringsprogramma waarbij de NIB leningen verstrekte dan wel zich garant stelde voor leningen van andere financiers. In 1988 werden de arrangementen gecontinueerd waarbij de vennootschap voor haar financiering voor een deel afhankelijk bleef van de overheid. De onderneming vindt deze situatie niet langer opportuun en daarom is in goed overleg besloten de financiële betrokkenheid van de overheid te beëindigen.

Een bankenconsortium zal nu de huidige langlopende leningen overnemen, echter zonder garantie van de NIB. Verder zal de langlopende lening van de NIB worden afgelost. Het gaat om een bedrag van 34 miljoen gulden. De bestaande krediet- en garantiefaciliteit ter financiering van het onderhanden werk waarvoor al geen garantie van de overheid via de NIB gold, blijft ongewijzigd beschikbaar.

In het arrangement met de NIB was de afspraak opgenomen, dat de bank elk jaar tweederde van de winst van Van der Giessen kreeg uitgekeerd. Dit recht koopt de scheepswerf nu af, terwijl ook de in de jaren 1989, 1990 en 1991 uit de resultaatafhankelijke rechten opgebouwde achtergestelde lening zal worden afgerekend. Door deze afkoop zal het restant van een voorziening vrijvallen. Uit een en ander zal een eenmalige bijzondere bate van enige miljoenen voortvloeien, aldus Van der Giessen.

Ter verbetering van de vermogensstructuur zullen bij een participatiemaatschappij tegen een nog nader vast te stellen koers en bij een op te richten Stichting Werknemersparticipatie GN à pari in totaal 50.000 nieuw uit te geven aandelen worden geplaatst. Bovendien zullen aan de directie en leden van het management opties op in totaal 15.000 gewone aandelen worden verstrekt. Op deze wijze zal een directe vergroting van het geplaatste aandelenkapitaal van 57 procent en, rekening houdend met de uit te geven opties, van 74 procent worden bereikt.

Desondanks zegt president-directeur ir. D. van Dort een hogere winst per aandeel te verwachten. “De afkoop van de winstafdracht aan de NIB zal per saldo een positieve uitwerking op de winst hebben, waardoor verwatering door de toeneming van het kaplitaal ruimschoots kan worden opgevangen.”