"Als professor analyseer ik anders dan als Kamerlid'

DEN HAAG, 7 SEPT. Hij heeft het boek niet geschreven als lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, maar als hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit van Groningen. “Als hoogleraar analyseer je objectief cijfers. Je kunt dan tot bevindingen komen die haaks staan op het kabinetsbeleid, of die op gespannen voet staan met ideeën binnen de fractie en de partij. Ik heb daar absoluut geen moeite mee.”

In zijn vandaag gepubliceerd boek "De achterkant van het belasting- en premiebiljet' komt prof.dr. Willem Vermeend tot de conclusie dat de stelselherziening gezondheidszorg ("plan-Simons') en de regulerende energieheffing - twee sociaal-democratische stokpaarden - niet moeten worden ingevoerd. In het boek actualiseert Vermeend zijn fiscale visie op Nederland zoals hij die een jaar geleden heeft verwoord in zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van zijn ambt als deeltijd-hoogleraar belastingrecht.

Simons legt nu het loodje. Als de plannen voor de stelselherziening gezondheidszorg worden ingevoerd “ontstaat de grootste open-eindregeling in ons fiscale stelsel”. Vermeend typeert de plannen als “onvoldoende doordacht”. Volledige invoering van de plannen zal leiden tot een tarief van 43 procent in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting (op dit moment bedraagt dit tarief 38,6 procent); “Fiscaal psychologisch” is dit om moeilijkheden vragen, meent Vermeend. De financiering van de plannen heeft waarschijnlijk geen verbetering van de efficiency in de gezondheidszorg tot gevolg. Een dag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer nog uitgebreid met de PvdA-staatssecretaris van volksgezonheid gedebatteerd over zijn plannen. Toen bleek dat alleen Simons' eigen partij, de PvdA, hem nog steunde.

Pag 3: Geen steun voor minister Alders

In een gespek met deze krant liet Simons weten dat hij opstapt als hij in september geen steun van de regeringsfracties CDA en PvdA krijgt. De steun van het prof. Vermeend ontbeert hij; wat het oordeel van de politicus Vermeend zal zijn, is onduidelijk.

De rode draad in diens analyse zijn de sociale premies. De afdrachten voor onder meer AOW, WW, en WAO zijn te hoog in vergelijking met het buitenland en drukken relatief zwaar op de factor arbeid. De collectieve lastendruk "drukt' voor 73 procent op arbeid, voor 7 procent op milieu, en voor 20 procent op overige produktiefactoren (bijvoorbeeld kapitaal). De verdeling zou zowel in het belang van het leefmilieu en de werkgelegenheid gewijzigd moeten worden: milieu en grondstoffen zwaarder en arbeid lichter belasten.

Prof. Vermeend maakt korte metten met de invoering van de regulerende energieheffing. Eenzijdige invoering van een Nederlandse energieheffing zullen zowel het financieel-economische als het maatschappelijk draagvlak voor het milieubeleid aantasten en heeft een negatief effect op de structuur van de economie en werkgelegenheid. PvdA-minister Alders (milieu) mist dus de steun van de fiscaal specialst van zijn fractie.

De komende maanden maakt de fiscaal-specialist van de PvdA-fractie deel uit van de enquête-commissie sociale zekerheid. Prof. Vermeend pleit in zijn boek voor een andere opzet van de uitvoeringsorganisaties. Sociale diensten en bedrijfsverenigingen “zullen zich versneld moeten omvormen van organsaties die uitsluitend uitkeringen verstrekkken tot organisaties die langdurige werkloosheid voorkomen en arbeidsdeelname bevorderen.” Opmerkingen van gelijke strekking kwamen de voorzitter van de enquête-commissie, Buurmeijer (PvdA) op de beschuldiging van vooringenomenheid te staan.

    • Cees Banning