Wapenbezit bij deel criminele jeugd zeer hoog

DEN HAAG, 4 SEPT. Het wapenbezit onder de groep zwaar criminele jongeren blijkt alarmerend hoog. Dit is een conclusie van een vandaag verschenen onderzoek dat in opdracht van het ministerie van justitie werd verricht naar de samenstelling van de zogenoemde “harde kern” van criminele jongeren.

Van deze jongeren zegt bijna de helft een of meer wapens bij zich te hebben wanneer zij uitgaan. Het gaat hier meestal om steekwapens maar ook vuurwapens en knuppels zijn populair. Dertig procent van deze jongeren zegt ook daadwerkelijk recent gebruik te hebben gemaakt van een wapen.

Het onderzoek bevestigt uitkomsten van eerdere rapportages dat een relatief kleine groep jongeren verantwoordelijk is voor een groot aantal misdrijven. Het rapport vormt een weerslag van een onderzoek in drie middelgrote steden onder ruim 3.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Aan de hand van de hoeveelheid en de zwaarte van de gepleegde delicten zijn de ondervraagde jongeren onderverdeeld in twee groepen: de licht-criminele jongeren en de harde kern. De laatsten maken 11 procent uit van de totale groep en zijn verantwoordelijk veel en ook zware delicten, met name ernstige geweldsdelicten.

Volgens de onderzoekers treedt de “harde kern” meestal in groepsverband op. Het gebruik van alcohol en verdovende middelen is binnen deze groep erg populair. De gemiddelde leeftijd van deze groep ligt rond de 18 jaar. Ruim de helft (57 procent) gaat nog naar school. Een op de vijf jongeren in de “harde kern” is werkloos. Vier van de tien criminele jongeren zijn van buitenlandse afkomst, terwijl tevens wordt vastgesteld dat deze groep zich relatief vaker schuldig maakt aan zwaardere vormen van criminaliteit.

De onderzoekers stellen daarbij dat de criminaliteit van mensen niet vakt terug te voeren op etniciteit van mensen, maar naar “de binding die men heeft met de belangrijkste socialisatiegebieden”. Hiermee wordt gedoeld op gezin, school, werk en vrije tijdsbesteding.

Volgens de onderzoekers kunnen aan de hand van de gevonden persoonskenmerken preventieve en repressieve maatregelen getroffen worden die zijn toegesneden op de “harde kern”. Deze maatregelen zouden moeten plaasvinden binnen een zogeheten “handhavingsarrangement”: een reeks maatregelen die door een netwerk van diverse instanties genomen moet worden. Hierbij gaat het onder meer om vormen van dagdetentie op te leggen als alternatieve sanctie waarbij jongeren individueel begeleid worden.