Behoefte aan meer woningen door immigratie

DEN HAAG, 4 SEPT. Volgens de Rijksplanologische Dienst (RPD) moet Nederland in de periode tot 2015 rekening houden met de bouw van 200.000 woningen méér dan het kabinet tot nu toe aanneemt. Grotere immigratie is daarvan de oorzaak.

Dit heeft de dienst vastgesteld in "Ruimtelijke Verkenningen', een jaarlijkse publikatie die gisteren werd gepresenteerd. De RPD - ambtelijke adviseurs van minister Alders (ruimtelijke ordening) - gaat er in zijn scenario vanuit dat het jaarlijks migratiesaldo zo'n 67.000 zal bedragen en dat in de periode 1992-1996 bovendien 50.000 vluchtelingen uit Oost-Europa zich in Nederland zullen vestigen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in zijn meest recente bevolkingsprognose uitgegaan van een op den duur afnemend aantal immigranten; de RPD stelt in zijn scenario dat van zo'n daling geen sprake zal zijn.

Als de RPD gelijk krijgt, moet het kabinet al op korte termijn gaan kijken naar nieuwe bouwlokaties. In de beleidsplannen van het kabinet is voor de verdere toekomst ruimte gereserveerd voor woningbouw; volgens de RPD moet een aantal van deze plannen versneld worden uitgevoerd. Dat geldt in het bijzonder voor de Randstad (inclusief Flevoland), en ook voor Brabant en Gelderland. Tot het jaar 2000 gaat het om 100.000 woningen extra. De prognoses van de RPD zijn lager dan het Centraal Planbureau eerder dit jaar schetste in zijn toekomstverkenning "Nederland in drievoud'. Het CPB komt hierin tot de conclusie dat tot 2015 300.000 à 500.000 woningen extra nodig zijn.

De sterkere bevolkingsgroei zal volgens de RPD ook gevolgen hebben voor het autobezit. In haar verkeersplannen gaat minister Maij-Weggen uit van 7,9 miljoen auto's in 2010; de RPD denkt dat het er maximaal 8,5 miljoen zullen zijn. “Duidelijk is dat bij een hoge immigratie de verkeersdrukte vooral in het Westen zal toenemen.”

De RPD wijst in zijn publikatie op het voordeel dat immigratie de vergrijzing van de beroepsbevolking gedeeltelijk kan tegengaan. De dienst pleit voor een “immigratiebeleid”. Dat wil zeggen: voorkomen dat de migranten worden geconcentreerd in bepaalde stadswijken. “Echte getto's heeft Nederland nog niet. Maar als de immigratie toeneemt, de stadsvernieuwingsfondsen kleiner zouden worden, de huursubsidies zouden worden beperkt en onderwijs duurder zou worden, dan kunnen zich in bepaalde wijken problemen voordoen, zoals eerder in Parijs en Londen. Is dit het vooruitzicht in Nederland, of is er een alternatief?”