Alders: Waddenadviesraad moet worden opgeheven

LEEUWARDEN, 4 SEPT. De Waddenadviesraad, het officiële adviesorgaan van de regering over beleid ten aanzien van het Waddengebied, moet verdwijnen. Dit schrijft minister Alders (VROM) in een brief aan de voorzitter van de Waddenadviesraad.

Alders doet zijn voorstel om te voldoen aan de bezuiniging op rijksadviesorganen die de ministeries is opgelegd, in totaal zeventien miljoen gulden. De minister wil onderzoeken of de adviestaken van de Waddenadviesraad gescheiden kunnen worden. Advisering aan het Rijk zou voortaan moeten plaatsvinden via de Raad Advies Ruimtelijke Ordening. Adviezen aan provincies en gemeenten moeten via een nieuw te vormen regionaal adviesorgaan gebeuren. “Een dergelijke ontwikkeling past naar onze mening goed bij de decentralisatie van rijkstaken en -bevoegdheden met betrekking tot het Waddengebied”, schrijft de minister in zijn brief.

De Waddenadviesraad werd twee jaar geleden bij wet ingesteld en bestond daarvoor acht jaar als Voorlopige Waddenadviesraad. De raad bestaat uit achttien leden en zes ledendeskundigen, afkomstig uit vijftig belangenorganisaties waaronder de Vogelbescherming, Natuur en Milieu, de Waddenvereniging, FNV, KNOV en ANWB.

S. Langedijk-de Jong, voorzitter van de Waddenadviesraad, noemt het voornemen van Alders "slecht' en "ondoordacht'. “Het Waddenzeebeleid is internationaal beleid. Er is behoefte aan een geïntegreerd gecoördineerd beleid en daarbij hoort één adviesorgaan.” Volgens Langedijk wordt advisering dan "een wanhopige toestand'. De Waddenvereniging spreekt in een eerste reactie van "een onzalig idee'. “Het belang van de WAR is dat het een brug sloeg tussen verschillende belangengroeperingen die er in slaagden altijd een eensluidend advies uit te brengen”, aldus woordvoerder P. de Cock.